• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Burimet Natyrore të Komunës Gjinar

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Shpetim Cullhaj / Dhimiter MUÇA
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1996
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Elbasan,Gramsh,Librazhd,Pogradec,Tirane
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi
MISIONI:

• Te kryeje punime pyjore e pyllezime,permiresime pyjore,fidanishte,sistemim dhe shfrytezim pyjesh,ndertim lere,permiresime kullote,ndertim rruge rurale pyjore
• Te evidentoje,ruaje dhe publikoje vlerat e pyjeve,bimeve mjekesore,prodhimeve pyjore dhe te mjedisit dhe te punoje per propagandimin e ketyre vlerave dhe edukimin e brezit te re me keto vlera
• Te organizoje gjueti sportive per antaret e shoqates dhe te trete
• Te organizoje aktivitete dhe veprimtari shkencore,ne rang lokal dhe te marre pjese ne aktivitet rajonale dhe kombetare te organizuara nga shoqatat simotra.Te pasqyroje rezultatet e shoqates dhe aktivitet lokale e kombetare
• Te zbatoje cdo lloje projekti qe ka lidhje me ruajtjen,permiresimin dhe zhvillimin e pyjeve dhe te mjedisit
• Te evidentoje,menaxhoje,te perdore dhe te kryeje punime ne shtimin e burimeve ujore te kommunes Gjinarit,nepermjet permiresimit te struktures se rezervuareve vadites aktule,shtimit te numrit te tyre dhe permiresimeve ne rrjetin e shperndarjes se kanaleve vadites
• Shoqata nuk ndjek qellime politike apo ekonomike.ajo eshte nje organizate jofitimprurese dhe joqerevitare
• Per zhvillimin sa me te mire te ketij objekti ajo do te organizoje dhe programe te perbashketa me shoqata te tjera qe kane lidhje me veprimtarine e saj ne Republiken e Shqiperise si dhe jashte saj si dhe do te mbaje lidhje me instuticione qe I pershtatet objektit te saj

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Kërkim / Studim

Address