• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Lëvizja MJAFT

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Aldo Merkoci
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2003
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Demokracia / Rinia
MISIONI:

Misioni i Lëvizjes Mjaft! është rritja e aktivizmit qytetar, forcimi i ndjenjës së komunitetit, promovimi i qeverisjes së ndërgjegjshme dhe përmirësimi i imazhit të Shqipërisë në botë me anë të: Inkurajimit të pjesmarrjes qytetare në vendim-marrje duke monitoruar dhe ndikuar mbi politikëbërjen si në nivelin lokal ashtu edhe në atë kombëtar; Promovimit të vullnetarizmit dhe përmirësimit të bashkëpunimit brenda komuniteteve; Rehabilitimin e konceptit të protestës;

Address