In

Lunah-Qendër Edukimi

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore.
EXECUTIVE DIRECTOR:
Dentila Garipi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Center
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2/9/2023
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe Edukimi, Arti / Kultura, Bashkim profesionistësh (Org. e juristëve, financierëve, gjyqtarëve, ndërtuesve etj.), Çështjet sociale, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji.
MISSION:

Themelimi i një fondi biblioteke me literaturë për të gjithë nivelet arsimore, asistencë e studentëve üër të rritur performancën e tyre akademike si dhe aplikime për bursa studimi, kualifikime pasuniversitare, ounë etj..
Hartim dhe zbatim te ürogrameve edukuese në fushat: shkencë, teknologji, edukim fizik, gjuhë të huaja etj.
Nxitje e të rinjve në jetën publike dhe angazhimi i tyre në proceset integruese e demokratike vendimmarrese në vend
Shkëmbim kulturor dhe nxitje e marrrëdhënies miqësore mes grupeve të ndryshme minoritare kombëtare në Shqipëri dhe jashtë saj mes aktiviteteve interaktive rinore: trajnime, kampe verore, shkembime brenda e jashtë vendit etj.
Bashkëpunim me autoritetet shtetërore, OJF etj brenda e jashtë vendit për hartim, zbarim dhe përmirësimin e programeve integruese e zhvellimore për të rinjtë.
Aktivitete dhe kurse ne fushën STEAM
Zhvillim simpoziume, seminare, konferenca si dhe realizimin e botimeve shkencore,
Aplikim për përfshirje në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare;
Pranim donacionesh, subvencionesh dhe sendesh
Të krijoje sipas nevojës ndërrmajre/kompani për qëllimet statutore të qendrës.
Cdo veprimtari tjetër që njihet si e drejtë nga legjislacioni në fuqi.