In

Akademi Foundation

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publike, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Rinia
EXECUTIVE DIRECTOR:
Dean Çelaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Foundation
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2021
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Edukimi
MISSION:

Akademi Foundation është një OJQ në Shqipëri, e dedikuar për promovimin e aksesit të lirë dhe të barabartë për një arsim cilësor për të gjithë. Qëllimi ynë është të bëhemi OJQ-ja më efektive në Shqipëri në adresimin e problematikave në shkollë dhe arsim dhe të promovojmë mundësitë e të mësuarit gjatë gjithë jetës për të gjithë.

Fusha e shërbimeve të ofruara nga organizata juaj

Trajnimi
Kurse kualifikimi / Formimi profesional
Hulumtim/Studim

Address