• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
 • +355 4 2254881
 • info@resourcecentre.al

THEMELIMI DHE REGJISTRIMI I OJF-ve

Kush mund të krijojë një OJF?

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë garanton të drejtën e kujtdo për t’u organizuar në mënyrë kolektive për çdo qëllim të ligjshëm. Sipas Ligjit Nr.8788, datë 7.5.2001 “Për organizatat jofitimprurëse” nenit 46, pika 1 dhe 2, regjistrimi i organizatave ose shoqatave në gjykatë bëhet sipas procedurës së parashikuar me ligj.

Cilat janë format kryesore të organizimit të një OJF-je?

Tre janë format e organizimit të një OJF-je: Shoqata, Fondacioni dhe Qendra.

Lexoni për më shumë:
→ Ligji Nr.8788, datë 7.5.2001 “Për organizatat jofitimprurëse”

A është Ndërmarrja Sociale një formë organizimi për OJF-të?

Jo, ndërmarrja sociale nuk është një formë e veçantë organizimi për OJF-të, dhe si e tillë nuk regjistrohet si entitet më vete. Ndërmarrja sociale është një status i dhënë nga shteti, sipas kritereve të përcaktuara në Ligjin Nr.65/2016, datë 09.06.2016 “Për ndërmarrjet sociale në Republikën e Shqipërisë”. Njohja e statusit bëhet me urdhër të Ministrit përgjegjës për çështjet sociale.

Cili është dokumentacioni i nevojshëm për themelimin dhe regjistrimin e një OJF-je?

Bazuar në Ligjin Nr. 8788, datë 7.5.2001 “Për organizatat jofitimprurëse”, dokumentat kryesorë të domosdoshëm për regjistrimin janë akti i themelimit dhe statuti, në të cilin duhet të jenë përcaktuar organet vendimmarrëse dhe ekzekutive, kjo sipas formës së organizimit të zgjedhur.

Ku bëhet regjistrimi i OJF-së?

Organizatat jofitimprurëse, pasi themelohen duhet të regjistrohen në Gjykatën e Shkallës së Parë të Tiranës, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara në ligj, për t’u regjistruar më pas edhe pranë organeve tatimore. Regjistrimi në organet tatimore dhe pajisja me NIPT bëhet duke u paraqitur në zyrat rajonale tatimore ku OJF-ja do të zhvillojë veprimtarinë e saj.

Sipas Ligjit nr. 112/2020 dhe VKM nr. 1088, datë 24.12.2020 që nga janari 2021, organizatat jofitimprurëse, do të duhen që pas regjistrimit në gjykatë dhe pranë organeve tatimore të regjistrojë pronarin/ët përfitues në Regjistrin e Pronarëve Përfitues (RPP). Regjistrimi do të duhet të bëhet nëpërmjet portalit unik të shërbimeve qeveritare e-albania brenda 30 ditëve ditëve kalendarike nga data e regjistrimit të organizatës.

Cili është dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e një OJF-je pranë Administratës Tatimore?

Dokumentacioni që paraqitet për regjistrim në Administratën Tatimore sipas Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”  i ndryshuar, është si më poshtë:

 • Vendimi i Gjykatës, Statuti dhe Akt-Themelimi i noterizuar;
 • Fotokopje e Kartës së Identitetit ose Pasaportës së administratorit apo përfaqësuesit ligjor;
 • Të dhënat për pronësinë e selisë (kontratë qiraje ose akt pronësie);
 • Formulari i regjistrimit i plotësuar.

Pas marrjes së certifikatës së NIPT-it, subjekti pajiset dhe me fjalëkalimin që do të shërbejë për deklarimin online. Për më shumë mbi regjistrimin lexoni këtu.

A ka kosto procesi i themelimit dhe regjistrimit të OJF-së?

Po, ka kosto. Kostot mund variojnë nga 7,000 deri në 30,000 Lekë (këtu përfshihen kosto printimi, noterizime, transport, kosto pune etj).

A mund të bëhen ndryshime në dokumentet e OJF-së pasi ajo të jetë regjistruar? Për cilat ndryshime është e nevojshme të njoftohen organet përgjegjëse?

Ndryshimet që kryhen me Vendim Gjykate janë:

 • Adresa e selisë;
 • Drejtuesit (bordi/administratori);
 • Emërtimi;
 • Forma ligjore.

Ndryshimet që kryhen pranë Administratës Tatimore janë:

 • Pasqyrimi i ndryshimeve të kryera me Vendim Gjykate;
 • Hapja/mbyllja e adresave dytësore dhe lëshimi i çertifikatave përkatëse;
 • Ndryshimi i përgjegjësive tatimore (shtimi/heqja).

Lexoni për më shumë:
→ Formulari i Ndryshimeve

Nëse organizata nuk ka aktivitet, a mund të kalojë në status pasiv?

Nëse OJF-ja nuk deklaron për një periudhë më të gjatë se 12 muaj të njëpasnjëshëm, ose ka vendosur të ndërpresë aktivitetin për një periudhë më të gjatë se 12 muaj ose pa afat, ajo kalon në status pasiv.

Si bëhet kalimi në status pasiv?

Kalimi në status pasiv i OJF-ve bëhet me kërkesë të subjektit ose nga Administrata Tatimore kur përmbushen kushtet ligjore:

 • Me kërkesë të subjektit – kur ky i fundit vendos të ndërpresë aktivitetin për një periudhë më të gjatë se 12 muaj ose pa afat;
 • Nga Administrata Tatimore – në rast se subjekti dorëzon deklarata pa aktivitet (me zero) ose kur nuk deklaron për një periudhë më të gjatë se 12 muaj të njëpasnjëshëm.

Për të gjithë periudhën që subjekti ndodhet në status “Pasiv”, ai nuk ka detyrimin për të dorëzuar deklaratat tatimore (gjenerimi i deklaratave ndërpritet automatikisht).

Si bëhet riaktivizimi i OJF-së?

Riaktivizimi i tatimpaguesit bëhet në rastet kur:

 • Kërkohet nga tatimpaguesi për arsye të rifillimit të aktivitetit;
 • Gjendet në punë nga strukturat e terrenit të Administratës Tatimore.

Për rastet kur tatimpaguesi ushtron aktivitet edhe pse është në status “Pasiv”, ai penalizohet nga Administrata Tatimore sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.

Cilat janë hapat për ç’regjistrimin e një OJF-je?

Për ç’regjistrimin e një OJF-je ndiqen hapat si më poshtë:

 • OJF-ja aplikon në Gjykatë për fillimin e procedurës së ç’regjistrimit;
 • Pas marrjes së njoftimit nga Gjykata, Administrata Tatimore verifikon situatën e tatimpaguesit në lidhje me përmbushjen e detyrimeve ligjore nga ana e tij (deklarimet dhe pagesat);
 • Administrata Tatimore njofton Gjykatën për sa më sipër (konfirmon ose kundërshton ç’regjistrimin).

DETYRIMET TATIMORE PËR OJF-të

Cilat janë llojet e detyrimeve tatimore për një OJF?

Detyrime tatimore për një OJF janë:

• Kontributet e sigurimeve shoqërore janë detyrim për çdo të punësuar e punëdhënës. Ato paguhen pjesërisht nga punëdhënësi dhe pjesërisht nga punëmarrësi, sipas përcaktimeve ligjore (lexo për më shumë Dokumentat Ndihmëse).

• Kontributet e sigurimeve shëndetësore janë detyrim për çdo të punësuar e punëdhënës. Edhe ky lloj tatimi paguhet pjesërisht nga punëdhënësi dhe pjesërisht nga punëmarrësi sipas përcaktimeve ligjore (lexo për më shumë Dokumentat Ndihmëse).

• Tatimi mbi të Ardhurat nga Punësimi (pjesë e tatimit mbi të ardhurat personale) – mbahet për përfitimin e të ardhurave nga paga e shpërblimet, të cilat rrjedhin nga marrëdhëniet e punësimit (lexo për më shumë Ligji Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar).

• Tatimi mbi Vlerën e Shtuar – Një OJF është e detyruar të regjistrohet për TVSH në rast se kryen aktivitet ekonomik të tatueshëm, furnizon mallra ose ofron shërbime kundrejt pagesës sipas përcaktimeve të VKM Nr. 953, datë 29.12.2014 Për dispozitat zbatuese të Ligjit Nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.

• Tatimi mbi fitimin – Një OJF është e detyruar të regjistrohet në përgjegjësinë tatimore për Tatimin mbi Fitimin, në rast se kryen aktivitet ekonomik dhe realizon të ardhura të tatueshme sipas përcaktimeve në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar.

• Tatimi në Burim – Mbajtja e tatimit në burim lidhet me taksimin mbi të ardhurat personale të individëve. Kryesisht kjo teknikë e pagesës së tatimit, zbatohet për mbajtjen e tatimit në burim për pagesa që lidhen me shërbime të llojeve të ndryshme të kryera nga persona të tretë, të paregjistruar në organet tatimore, në cilësinë e tregtarit. Të tilla mund të jenë pagesa për ambiente të marra me qira, përfitime nga anëtarësimi në një këshill mbikëqyrës, etj. (lexo më shumë Ligji Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar ).

Dokumenta ndihmëse

→ Ligji Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
→ Ligji Nr.7870, datë 13.10.1994“Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”.
→ Ligji Nr.9136, datë 11.9.2003 i ndryshuar “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”.
→ Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë.
→ Vendim Nr. 1114, datë 30.7.2008 i ndryshuar, Për disa çështje në zbatim të ligjeve Nr.7703, datë 11. 5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nr.9136, datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të Ligjit nr.10383, datë 24.2.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
→ Vendim Nr. 77, datë 28.1.2015 “Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor” i ndryshuar.
→ Udhëzim Nr. 26, datë 16.4.2009 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”.
→ Udhëzim 23 datë 9.12.2014 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”.
→ Ligji Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.

Si bëhet deklarimi i deklaratave tatimore?

Deklarimi për të gjitha deklaratat tatimore bëhet VETËM elektronikisht.

Cilat janë llojet e deklaratave tatimore, frekuenca dhe afatet e dorëzimit të tyre?

A kanë detyrim OJF-të e reja (të regjistruara rishtazi) të përgatisin dhe dorëzojnë pasqyra financiare?

Pavarësisht kur është regjistruar gjatë një viti kalendarik, OJF-ja ka detyrim dorëzimin e pasqyrave financiare që përbëjnë bilancin deri më 31 Mars të vitit pasardhës.

Çfarë është deklarata individuale e të ardhurave, kur plotësohet dhe nga kush?

Deklarata vjetore e të ardhurave, plotësohet nga individi që mbart detyrimin për të deklaruar jo më vonë se 30 Prilli i vitit pasardhës. Individët detyrohen të plotësojnë dhe të dorëzojnë Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave, në qoftë se ata realizojnë të ardhura bruto vjetore nga të gjitha burimet (brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë), në shumën e përgjithshme mbi 2 milionë lekë.
Deklarata plotësohet nga vetë individi i cili ka detyrimin për të plotësuar e dorëzuar deklaratën individuale vjetore të të ardhurave personale, por gjithashtu ai ka të drejtë të emërojë me prokurë, përfaqësuesin e tij ligjor për të plotësuar apo dorëzuar deklaratën e tij.

A ka penalitete në rast mosrespektimi të afateve të deklarimit të detyrimeve tatimore?

Mosdeklarimi dhe mospagesa në afat e detyrimit tatimor, penalizohet sipas përcaktimeve në Ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.

PASQYRAT FINANCIARE DHE STANDARDET E KONTABILITETIT PËR OJF-të

Kush janë përbërësit e pasqyrave financiare?

Bazuar në Ligjin Nr. 25/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” , pjesët përbërëse të pasqyrave financiare për OJF-të janë:

 • pasqyra e pozicionit financiar;
 • pasqyra e aktiviteteve;
 • pasqyra e fluksit të mjeteve monetare;
 • shënimet shpjeguese

A ka diferencim në raportim midis OJF-ve të vogla dhe të mëdha?

OJF-të që kanë shifrën e aktivit ose shifrën e të ardhurave më të madhe se 5 milion lekë, zbatojnë kontabilitetin me të drejta dhe detyrime të konstatuar dhe ndërtojnë të gjitha pasqyrat financiare sipas paragrafit 25 të “Standardit Kombëtar të Kontabilitetit të Organizatave Jo Fitimprurëse”. OJF-të të cilat nuk plotësojnë këtë kriter zbatojnë kontabilitetin mbi baza monetare dhe ndërtojnë vetëm pasqyrën e fluksit të mjeteve monetare të shoqëruar me shënimet shpjeguese lidhur me llojin e aktiviteteve apo shërbimeve që ofrojnë.

A është e detyrueshme për një OJF të kryejë auditim ligjor të pasqyrave financiare vjetore nga ekspertë kontabël apo shoqëri audituese?

Sipas Ligjit Nr.10 091, datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” , OJF-të nuk bëjnë pjesë tek subjektet që detyrohen të kryejnë auditim ligjor të pasqyrave financiare vjetore.

A kanë detyrim ligjor OJF-të për publikimin e pasqyrave financiare?

Prej 1 Janarit 2019, me hyrjen në fuqi të Ligjit nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, të gjitha OJF-të që tejkalojnë vlerën 30 milion lekë në shifrën e aktivit ose të ardhurave në pasqyrat  financiare, kanë detyrim të publikojnë pasqyrat financiare në faqen e tyre zyrtare të internetit.

AKTIVITETI EKONOMIK I OJF-ve

A munden OJF-të të kryejnë aktivitet ekonomik? Nëse po, a ka limit?

OJF-të  si pjesë e veprimtarisë së tyre, mund të kryejnë aktivitet ekonomik. Aktiviteti ekonomik NUK duhet të jetë aktiviteti primar i OJF-ve (aktiviteti jo-ekonomik duhet të mbizotërojë). Të ardhurat vjetore nga aktiviteti ekonomik nuk duhet të kalojnë 20% të të ardhurave totale vjetore të OJF-së.

Lexoni për më shumë:
→ Ligji Nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”  i ndryshuar.
→ VKM Nr. 953, datë 29.12.2014 për dispozitat zbatuese të Ligjit Nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.

Nëse një OJF kryen aktivitet ekonomik, a duhet të lëshojë faturë tatimore?

Si çdo entitet tjetër që kryen veprimtari ekonomike, OJF-të konsiderohen “person i tatueshëm” dhe si i tillë ka detyrimin për lëshimin e faturave tatimore në rast se kryejnë aktivitet ekonomik.

Lexoni për më shumë:
→ Udhëzim Nr.24, datë 02.09.2008 i ndryshuar, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.

Kur lind detyrimi i OJF-së për t’u pajisur me kasë fiskale?

Nëse OJF-ja kryen qarkullimin e mallrave dhe të shërbimeve për të cilat pagesat nuk kryhen nëpërmjet bankës por me para në dorë, i lind detyrimi për të instaluar dhe për të përdorur sistemin fiskal nëpërmjet përdorimit të pajisjeve fiskale (kasa fiskale), për regjistrimin e pagesave me para në dorë dhe për lëshimin në mënyrë të detyrueshme të kuponit tatimor.

Lexoni për më shumë:
→ Udhëzim Nr.24, datë 02.09.2008 i ndryshuar, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.

A kanë të drejtë OJF-të të marrin pjesë në tendera publikë?

OJF-të, si çdo subjekt tjetër juridik, kanë të drejtë të marrin pjesë në proceset e tenderimit dhe prokurimit të granteve, kontraktimit dhe të shitblerjeve nga ana e organeve shtetërore të shërbimeve publike, të mallrave dhe të pasurive publike, si dhe të transferimit të shërbimeve publike dhe pasurive përkatëse nga sektori publik tek organizatat jofitimprurëse.

A janë OJF-të subjekti i ligjit për TVSH-në dhe nëse po, a u rimbursohet TVSH-ja?

Nëse qarkullimi vjetor ekonomik i OJF-së tejkalon kufirin e regjistrimit në TVSH prej 2 milionë lekë, atëherë OJF-ja, si çdo person tjetër i tatueshëm duhet të regjistrohet dhe të deklarojë TVSH-në.

Ashtu si çdo subjekt i tatueshëm, OJF-ve u lind e drejta për të kërkuar rimbursimin e TVSH-së për aktivitetin e tyre ekonomik, nëse plotësojnë njëkohësisht kriteret e parashikuara në ligjin e TVSH-së:

 • ka tepricë kreditore të TVSH-së për tre muaj rresht;
 • shuma e TVSH-së së kërkuar duhet të tejkalojë 400,000 Lek.

Lexoni për më shumë:
→ Ligji Nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”  i ndryshuar.

Kur janë OJF-të të përjashtuara nga TVSH-ja?

OJF-të kanë të drejtë të përfitojnë nga përjashtimi i TVSH-së për disa aktivitete ekonomike që konsiderohen si “aktivitete me interes të publikut”. Për të përfituar përjashtimin nga TVSH-ja për këto lloj aktivitetesh, OJF-të duhet të plotësojnë tre kriteret si më poshtë vijon:

 • Organet vendimmarrëse të OJF-ve nuk duhet të kenë interesa të lidhura drejtpërdrejt me veprimtarinë e organizatës;
 • Aktiviteti jo-ekonomik i organizatës duhet të mbizotërojë në mënyrë të dukshme në raport me pjesën tjetër të aktiviteteve. Aktiviteti ekonomik nuk mund të kalojë 20% të të ardhurave vjetore të organizatës jofitimprurëse;
 • Produktet apo shërbimet e ofruara nga OJF-të nuk duhet të konkurrojnë me sektorin fitimprurës. OJF-të që plotësojnë këto kritere duhet të paraqesin një kërkesë së bashku me listën e dokumenteve të kërkuara pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore përkatëse për përjashtimin nga TVSH-ja. Vendimi për përjashtimin nga TVSH-ja miratohet dhe firmoset nga Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore, për një periudhë tre vjeçare, me të drejtë ripërtëritje.

Lexoni për më shumë:
→ VKM Nr. 953, datë 29.12.2014 Për dispozitat zbatuese të ligjit Nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.

A janë grantet të përjashtuara nga TVSH-ja?

Çdo OJF që përfiton pagesa si grante nga donatorë për qëllime të veprimtarisë jofitimprurëse të organizatës, në përputhje me ligjin për OJF-të dhe si kundërvlerë e këtyre pagesave të përfituara nuk i kryen donatorëve një furnizim malli ose shërbimi, por pagesat e përfituara i përdor për të realizuar qëllimin e veprimtarisë se saj jofitimprurëse, atëherë këto shuma të përfituara nuk janë në fushën e  zbatimit të TVSH-së.

Lexoni për më shumë:
→ Ligji Nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”  i ndryshuar.

Procedurat e regjistrimit të Pronarëve Përfitues

Si bëhet regjistrimi i pronarit/ëve përfitues në RPP?

– Personi i autorizuar pasi identifikohet elektronikisht në e-Albania duhet të zgjedhi llojin e regjistrimit që do të bëjë (regjistrim fillestar dhe ose/përditësim ose ndryshim i të dhënave për pronarët përfitues) dhe me pas do i shfaqet formulari përkatës i aplikimit dhe ta plotësoje.

– Në aplikim, duhet të bashkëlidhet dokumentacioni i nevojshëm shoqërues, të tillë si: dokumenti i identifikimit të individit të regjistruar si pronar përfitues dhe ekstrakti i subjektit tuaj; ekstrakti i personit juridik që zotërohet nga individi i regjistruar dhe rezulton themelues në subjektin tuaj, statuti/aktet e brendshme të organizatës jofitimprurëse; kontrata apo çdo dokument tjetër që vërteton se, individi i regjistruar është pronari përfitues i subjektit tuaj.

– Dokumentacioni që depozitohet në Regjistër duhet të jetë hartuar jo më vonë se 30 ditë kalendarike nga data e regjistrimit fillestar të pronarit përfitues dhe i përkthyer në shqip. Aktet private dhe dokumentet zyrtare të juridiksioneve të huaja duhet të legalizohen.

– Aplikimi dhe dokumentacioni shoqërues, konfirmohet se është i saktë me mjete elektronike që garantojnë autenticitetin e origjinës dhe pacenueshmërinë e përmbajtjes së dokumenteve në format elektronik, të paktën nëpërmjet nënshkrimit elektronik të avancuar të formularit të aplikimit. QKB, shqyrton aplikimin brenda dy ditë pune, sipas kërkesave të VKM-së, pas verifikimit të të cilave vendos miratimin ose refuzimin e tij, vendimmarrje kjo e cila publikohet në RPP dhe gjithashtu njoftohet nëpërmjet postës elektronike të deklaruar nga çdo organizatë jofitimprurëse, në e-albania.

– Aplikimi do të shqyrtohet nga QKB jo më vonë se 2 ditë pune nga marrja e aplikimit nga subjektet raportuese. Vendimi për miratimin ose refuzimin e aplikimit do të njoftohet nëpërmjet publikimit në Regjistër si edhe do t’i dërgohet personit të autorizuar nëpërmjet postës elektronike.

Çfarë informacioni duhet të regjistrohet?

– Informacioni që duhet të regjistrohet konsiston në (i) të dhëna për subjektin raportues (NUIS; emri), (ii) të dhëna të detyrueshme për pronarin përfitues (të dhëna e identifikimit; data e përcaktimit të individit si pronar përfitues; lloji dhe përqindja e pronësisë). Për pronarët përfitues të cilët janë shtetas shqiptar të dhënat që kërkohen janë emri, mbiemri, numri i identifikimit, data e lindjes, shtetësia, adresa e rezidencës së përhershme. Përveç të dhënave të mësipërme, shtetasit e huaj duhet gjithashtu të deklarojnë numrin e pasaportës, datën e lëshimit dhe datën e skadimit të pasaportës.

Si duhet të identifikohen pronari/ët përfitues?

Duhet të mbani në konsideratë se, pronar përfitues i organizatave jofitimprurëse, ku përfshihen fondacionet, shoqatat, qendrat, si dhe degët e organizatave jofitimprurëse, është:

– Themeluesi ose
– përfaqësuesi ligjor ose
– individi që ushtron kontrollin e fundit efektiv në administrimin dhe kontrollin e organizatave jofitimprurëse.

Kontroll i fundit efektiv është marrëdhënia në të cilën një person:

– përcakton vendimet e marra nga organizata jofitimprurëse;
– kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse dhe/ose organeve ekzekutive të organizatës jofitimprurëse.

Ndërkohë, me kontroll, do të kuptohet, kontrolli ose pronësia në një person juridik, trust ose marrëveshje të tjera ligjore.
Në rast se kontrolli ushtrohet me anë të një trust-i, duhet të identifikoni dhe regjistroni si pronar përfitues:

– Krijuesin;
– kujdestarin/të mirëbesuarin;
– mbrojtësin, nëse ka, dhe
– përfituesit ose kur personat që përfitojnë nga marrëveshja ligjore ose entiteti ende nuk janë përcaktuar, klasa e personave për interesin kryesor të të cilëve marrëveshja ligjore ose entiteti është krijuar ose operon;
– ose çdo individ tjetër që ushtron kontrollin e fundit mbi trustin me anë të pronësisë direkte ose indirekte ose me mjete të tjera.

Për organizatat jofitimprurëse që kanë kaluar ne Status Pasiv a aplikohet ligji?

Detyrimi i regjistrimit të pronarit përfitues, e ka çdo subjekt raportues, pavarësisht statusit të tij.

Kush mund te regjistrohet si pronar i OJF-s?

Pronar përfitues i organizatave jofitimprurëse, ku përfshihen fondacionet, shoqatat, qendrat, si
dhe degët e organizatave jofitimprurëse, është:
 Themeluesi ose
 përfaqësuesi ligjor ose
 individi që ushtron kontrollin e fundit efektiv në administrimin dhe kontrollin e organizatave
jofitimprurëse.
Kontroll i fundit efektiv është marrëdhënia në të cilën një person:
-përcakton vendimet e marra nga organizata jofitimprurëse;
-kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse
dhe/ose organeve ekzekutive të organizatës jofitimprurëse

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit

3 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë

1-vjeçare për profilet: Profesionist i lirë, Profesionist i punësuar, Administrator dhe Drejtues Teknik.
1-javore për Nënshkrimin Elektronik 1 javor

Kostot

4800 ALL për profilet: Profesionist i lirë, Profesionist i punësuar, Administrator dhe Drejtues Teknik
(Shkarkoni faturën)
Pa pagesë për Nënshkrimin Elektronik 1 javor.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@ealbania.al ose vizitoni https://akshi.gov.al/nenshkrimi-elektronik-per-subjektet-private/

 

Formulari i aplikimit eshte i njejte per te gjitha subjektet raportuese. Termat pronar, pronesi direkete/indirekte, kuota etj. nuk korrespondojne me natyren juridike te OJF. Kjo krijon problem gjate plotesimit te aplikimit per keto subjekte, i cili nuk validohet lehtesisht

Referuar natyrës së ndryshme të një OJF-ve nga subjektet tregtare dhe identifikimit të pronarit të tyre përfitues i cili sipas ligjit është I ndryshëm; formularët e aplikimit janë hartuar në dy lloje: për OJF dhe subjekte tregtare.

Çfarë nënkupton deklarata me shkrim e themeluesit te OJF ose presidentit, kur pozicioni i tij është i mirepërcaktuar në statutin e vete shoqatës?

Referuar VKM nr. 1088/2020, deklarata me shkrim e përfaqësuesit ngarkohet në rast se pas shterimit të të gjitha mjeteve të mundshme për identifikimin e pronarit përfitues dhe nëse nuk ka arsye për dyshime, subjektet raportuese nuk arrijnë të identifikojnë si pronar përfitues individin i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit një person juridik, përmes pronësisë direkte ose indirekte të 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt
raportues sipas përcaktimeve të ligjit “Për regjistrin e pronarëve përfitues”.

Pra, është një akt që nuk përcakton pozicionin e tij në subjektin raportues, por hapat që ai ndërmerr për identifikimin e pronarit përfitues si dhe arsyet e identifikimit të personit të regjistruar si pronar përfitues.

Fiskalizimi-Procesi i zbatimit

Çfarë është fiskalizimi?

Fiskalizimi është një tërësi masash që përdoren për të zvogëluar evazionin fiskal në transaksionet me dhe pa para në dorë. Në procesin e fiskalizimit, të gjitha transaksionet (faturat) raportohen në kohë reale në Administratën Tatimore. Për efekt të identifikimit dhe gjurmimit të çdo transaksioni, çdo fature i jepet numri identifikues i veçantë i faturës (NIVF).

A janë OJF-të subjekt i fiskalizimit?

Në zbatim të Ligjit Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 3, datë 20.01.2020, subjekt i fiskalizimit të faturës do të jenë:

 1. të gjithë tatimpaguesit që lëshojnë faturë, sipas këtij Ligji dhe legjislacionit në fuqi për tatimin mbi vlerën e shtuar;
 2. organet publike;
 3. bankat, institucionet financiare jobankare dhe subjekte të tjera, që ofrojnë shërbime pagesash të faturave elektronike.

OJF-të janë subjekt i ligjit Ligjit Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” si në rolin e pranuesit të faturave ashtu dhe në rolin e lëshuesit të faturave. Për OJF-të që nuk kryejnë aktivitet ekonomik, (nuk lëshojnë fatura tatimore), detyrimi lind vetëm për regjistrim në Platformën Qendrore të Faturave/  Portali Self-Care.

Cilat janë hapat kryesorë për një OJF në përmbushje të kërkesave të procesit të Fiskalizimit?

 1. OJF-të duhet të regjistrohen në Platformën Qendrore të Faturave/ Portali Self-Care i aksesueshëm në e-albania dhe të deklarojnë të dhënat e kërkuara nga platforma.
 2. OJF-të duhet të aplikojnë për tu pajisur me certifikatë elektronike për projektin e fiskalizimit nga AKSHI dhe më pas ta ngarkojnë atë në portalin Self- Care.
 3. OJF-të duhet të sigurojnë kushtet për përdorimin e zgjidhjes software-ike.

Cilat janë të dhënat që duhet të deklarohen në Platformën Qendrore të Faturave / Portali Self-Care nga një organizatë jofitimprurëse?

 1. Vendndodhjet e ushtrimit të aktivitetit
 2. Upload-imi i Certifikatës Elektronike për projektin e fiskalizimit
 3. Operatorët që do të lëshojnë faturat elektronike
 4. Regjistrimi i paisjes elektronike të faturimit
 5. Regjistrimi i prodhuesit dhe mirëmbajtjes së zgjidhjes sotware-ike

Organizatat jofitimprurëse të cilat nuk lëshojnë fatura tatimore, duhet të kryejnë vetëm dy hapat e para.

Paisja me certifikatë elektronike për projektin e fiskalizimit nga AKSHI nëpërmjet portalit e-albania

Pavarësisht lëshimit apo jo të faturave tatimore nga organizatat jofitimprurëse, sipas ligjit të Fiskalizmit do të duhen të pajisen me Certifikatë Elektronike. Kjo certifikatë digjitale është e lidhur në mënyrë unike me organizatën jofitimprurëse si entitet. Aplikimi për certifikatë elektronike për projektin e fiskalizimit mundësohet përmes portalit e-albania.

Hapat e aplikimit
– Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania;

– Zgjidhni shërbimin “Aplikim për certifikatë elektronike për projektin e fiskalizimit”;

– Klikoni butonin “Përdor”;

– Plotësoni të dhënat e kërkuara në formularin përkatës elektronik;

– Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit;

– Kërkesa do të dërgohet në Drejtorinë e Sigurisë e-Gov, sektori i fushës së PKI-së dhe do të procedohet nga specialistët e fushës së Infrastrukturës dhe Çelësave Publikë;

– Certifikata Elektronike do t’ju dërgohet në adresën e emailit që keni plotësuar gjatë regjistrimit të biznesit në portalin e-Albania.

*Kujdes- sigurohuni që adresa e-mail e regjistruar në portal të jetë e aksesueshme në mënyrë të sigurtë nga ana juaj.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit është 3 ditë pune.

Periudha e vlefshmërisë së certifkatës është 1 vit nga koha e gjenerimit të certificatës.

Kostot për këtë shërbim është 4000 Lekë (Shkarkoni faturën)

Pajisja me zgjidhje software-ike për OJF-të

Çdo organizatë jofitimprurëse që lëshon fatura tatimore, duke filluar nga:

 • data 1 korrik, 2021 për të gjitha transaksione PA para në dorë
 • dhe nga data 1 shtator, 2021 për të gjitha transaksionet ME para në dorë

do të duhet t`i lëshojë ato nëpërmjet sistemit online të Fiskalizimit, pavarësisht regjimit të tyre fiskal ( me TVSH apo pa TVSH).

Të gjitha organizatat jofitimprurëse të cilat nuk lëshojnë fatura tatimore, nuk e kanë detyrim pajisjen me zgjidhje software-ike. Këto organizata, pranimin e faturave të fiskalizuara mund ta kryejnë nëpërmjet portalit Self-Care-it.

Organizatat jofitimprurëse që lëshojnë fatura për transaksione ME ose PA para në dorë, mund të lëshojnë fatura dhe të kryejnë procedurën e fiskalizimit përmes përdorimit të platformës qendrore të faturave/ Self-Care, nëse përmbushin kriteret e mëposhtme:

 1. a) Nuk janë subjekt i TVSH;
 2. b) Nuk kanë asnjë shkelje të konstatuar në lidhje me moslëshimin e faturës në 3 vitet e fundit;
 3. c) Nuk kanë më shumë se një vendndodhje të ushtrimit të veprimtarisë së biznesit;
 4. d) Ka vetëm një të punësuar/vetëpunësuar.

Organizata të cilat lëshojnë fatura tatimore dhe nuk i plotësojnë kushtet e mësipërme do të duhet të pajiset me një zgjidhje software-ike nga subjekte të certifikuara nga Drejtoria e Tatimeve.

Kujdes: zgjedhja e kompanisë që ofron zgjidhje softwar-ike duhet të bëhët bazuar nga lloji i transaksionit që  organizatat do të kryejnë, ME para apo  PA para në dorë.

Këtu mund të gjeni listën e subjekteve të certifikuara nga Drejtoria e Tatimeve Lista web e kompanive (tatime.gov.al)

Si mund të verifikohen nëse janë të fiskalizuara faturat fiskale të lëshura?

Të gjithë blerësit ose marrësit e faturave mund të verifikojnë nëse fatura e tyre është fiskalizuar dhe dërguar në Administratën Tatimore, brenda 60 ditëve nga data e faturës. Verifikimi kryhet përmes platformës qendrore të faturës ose përmes një aplikacioni të veçantë duke skanuar kodin QR në faturë. Gjithashtu, mund të verifikohet edhe në zyrën e Administratës Tatimore.
Nëse blerësi është një person i tatueshëm, ai mund të verifikojë nga platforma qendrore e faturës nëse fatura është fiskalizuar, pasi fatura duhet të jetë regjistruar në librin e tij të blerjes.

Nëse fatura nuk përmban NIVF në momentin e lëshimit, atëherë do të thotë që ajo nuk është fiskalizuar para lëshimit.

Ku mund të drejtohem për pyetje dhe sqarime rreth fiskalizimit?

Për pyetje dhe paqartësi në lidhje me procesin e fiskalizimit, mund të shkruani në adresën Fiskalizimi.Helpdesk@tatime.gov.al.