• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Kuadri ligjor dhe ai fiskal që rregullon veprimtarinë e sektorit jo-fitimprurës

 

 Ligji nr. 8788 (2001) Per organizatat jofitimprurese   Shkarko
 Ligji nr.9814 – 2007- Per nje ndryshim ne Ligjin nr.8788, date 7.5.2001 Per organizatat jofitimprurese   Shkarko
 Ligji nr. 92/2013 Per disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin nr.8788, date 7.5.2001 Per organizatat jofitimprurese   Shkarko
 Ligji nr. 8789 -2001 – Per regjistrimin e organizatave jofitimprurese   Shkarko
 Ligji nr.8781 – 2001 – Per disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.7850 date 29.7.1994 Kodi civil i Republikes se Shqiperise   Shkarko
 Ligji nr.8773 (2001) Per tubimet   Shkarko
 Ligji nr.146/2014 Per njoftimin dhe konsultimin publik   Shkarko
 Ligji nr. 119/2014 Per te drejten e informimit   Shkarko
 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise   Shkarko
 Ligji nr. 92 2014 Per tatimin mbi vleren e shtuar   Shkarko
 VKM nr.953 (2014) Per dispozitat zbatuese te ligjit 92 2014 Per tatimin mbi vleren e shtuar   Shkarko
 Ligji nr.156 (2014) Per disa shtesa ndryshime ne Ligjin nr.8438 Per tatimin mbi te ardhurat   Shkarko
 Kodi i Punes   Shkarko
 Ligji nr.10 294 (2010) Per inspektimin financiar publik   Shkarko
 Ligji nr.7703 (1993) Per sigurimet shoqerore (i konsoliduar)   Shkarko
 Ligji nr. 9355 (2005) Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore   Shkarko
 Ligji nr.9643 (2006) Per prokurimin publik (i konsoliduar)   Shkarko
 Ligji nr.9917 (2008) Per parandalimin e pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit   Shkarko
 Udhezim nr.22 (2014) Per mbikeqyrjen e OJF-ve nga organet tatimore ne funksion te parandalimit te pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit   Shkarko
 Ligj 95_2013 Per lotarine kombetare   Shkarko
 Standarti Kontabilitetit per OJF-te   Shkarko
Udhëzim i Ministrisë së Financave, nr. 34, datë 5.12.2019, mbi procedurën e rimbursimit të TVSH   Shkarko
Ligji nr. 45/2016 Per Vullnetarizmin   Shkarko
Udhëzim i Ministrisë së Financave, nr. 300, datë 06.11.2018, mbi formën dhe përmbledhjen e regjistrimin të kontratave të vullnetarizmit   Shkarko
Udhëzim i Ministrisë së Financave, nr. 299, datë 06.11.2018, mbi formën dhe përmbledhjen e librezës së vullnetarit   Shkarko