Kuadri ligjor dhe ai fiskal që rregullon veprimtarinë e sektorit jo-fitimprurës

 Ligji nr. 8788 (2001) Për organizatat jofitimprurese   Shkarko
 Ligji nr.9814 – 2007- Për një ndryshim në Ligjin nr.8788, date 7.5.2001 Për organizatat jofitimprurese   Shkarko
 Ligji nr. 92/2013 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.8788, date 7.5.2001 Për organizatat jofitimprurese   Shkarko
 Ligji nr. 8789 -2001 – Për regjistrimin e organizatave jofitimprurese   Shkarko
 Ligji nr.8781 – 2001 – Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.7850 datë 29.7.1994 Kodi civil i Republikës së Shqipërisë   Shkarko
 Ligji nr.8773 (2001) Për tubimet   Shkarko
 Ligji nr.146/2014 Për njoftimin dhe konsultimin publik   Shkarko
 Ligji nr. 119/2014 Për të drejtën e informimit   Shkarko
 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë   Shkarko
 Ligji nr. 92 2014 Për tatimin mbi vlerën e shtuar   Shkarko
 VKM nr.953 (2014) Për dispozitat zbatuese të ligjit 92 2014 Për tatimin mbi vlerën e shtuar   Shkarko
 Ligji nr.156 (2014) Për disa shtesa ndryshime në Ligjin nr.8438 Për tatimin mbi të ardhurat   Shkarko
 Kodi i Punës   Shkarko
 Ligji nr.10 294 (2010) Për inspektimin financiar publik   Shkarko
 Ligji nr.7703 (1993) Për sigurimet shoqërore (i konsoliduar)   Shkarko
 Ligji nr. 9355 (2005) Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore   Shkarko
 Ligji nr.9643 (2006) Për prokurimin publik (i konsoliduar)   Shkarko
 Ligji nr.9917 (2008) Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit   Shkarko
 Udhëzim nr.22 (2014) Për mbikëqyrjen e OJF-ve nga organet tatimore në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit   Shkarko
 Ligji 95_2013 Për lotarinë kombëtare   Shkarko
 Standardi Kombëtar i Kontabilitetit për OJF-të   Shkarko
Udhëzim i Ministrisë së Financave, nr. 34, datë 5.12.2019, mbi procedurën e rimbursimit të TVSH   Shkarko
Ligji nr. 45/2016 “Për Vullnetarizmin”   Shkarko
Udhëzim i Ministrisë së Financave, nr. 300, datë 06.11.2018, mbi formën dhe përmbledhjen e regjistrimin të kontratave të vullnetarizmit   Shkarko
Udhëzim i Ministrisë së Financave, nr. 299, datë 06.11.2018, mbi formën dhe përmbledhjen e librezës së vullnetarit   Shkarko
Ligji nr. 154/2020 Për regjistrin qendror të llogarive bankare   Shkarko
Ligji nr. 112/2020 Për regjistrin e pronarëve përfitues   Shkarko
Ligji nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”   Shkarko
Ligji nr. 80/2021 “Për organizatat jofitimprurese”   Shkarko
Ligji Nr. 36/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e grupeve Vendore të veprimit”   Shkarko
Urdhër Nr. 145, datë 20.12.2021 “Për ngritjen dhe Funksionimin e Komitetit shumëpalësh mbi partneritetin për qeverisje të hapur”   Shkarko
Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11,datë 13.4.2023 Për tatimin mbi vlerën e shtuar”   Shkarko
Udhëzim Nr. 27, datë 13.09.2023, Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 6, datë 30.1.2015, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar “   Shkarko
Ligj Nr. 78/2023 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 119/2014,“Për të drejtën e informimit”   Shkarko