In

Albcontact Center

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Edlira Pajuni
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2010
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Durrës & Tiranë
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsim, edukim profesional dhe punësim
MISSION:

Përgatitje profesionale , trajnim, kualifikim i personave apo grupe personash që kërkojnë të punësohen apo të përmirësojnë aftësitë e tyre profesionale sipas kërkesave të tregut të punës ; zhvillim të trajnimeve apo kualifikimeve në profesione të ndryshme që synojnë standardet evropiane; hartim dhe implementim te portofolio-ve të ndryshme që kërkohen në tregun shqiptar të punës ; zhvillim të praktikave mësimore ne biznese reale ; zhvillim studime tregu që përcaktojnë nevojat e tregut për fuqi punëtore; konsulentë dhe ndërmjetësim për punësim

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

 

Address