In

Covid-19 dhe Shoqëria Civile. Një vlerësim i ndikimit të situatës së pandemisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Pandemia e COVID 19, si në të gjithë botën, pati një ndikim të paprecedentë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Efektet e shkaktuara nga pandemia, përveç atyre të dëmshme shëndetësore, prekën të gjithë sektorët, duke u bërë kaq eminente në të gjitha dimensionet si sociale, ekonomike dhe psikologjike, duke vënë në provë edhe institucionet demokratike të këtij rajoni. Në këto rrethana, të gjithë sektorët u përpoqën të adoptonin dhe gjeneronin mënyra të reja për t’iu përgjigjur situatës dhe për të vazhduar aktivitetet e tyre, përfshirë sektorin e shoqërisë civile.

Ky publikim paraqet gjashtë raste studimore mbi ndikimin e Covid-19 në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Bazuar në hulumtimin në tavolinë dhe të dhënat dytësore, rastet studimore ofrojnë një pasqyrë vlerësimi të ndikimit socio-ekonomik të Covid-19 në secilin prej vendeve të Ballkanit, duke përfshirë të dhëna mbi ndikimin në grupet e synuara si të rinjtë dhe studentët, gratë, njerëzit e margjinalizuar. etj. ndërkohë që shqyrtonte me kujdes, qeveria zbatoi masa për të minimizuar ndikimin tek njerëzit dhe ekonomia. Ai eksploron më tej pronësinë dhe përfshirjen e shoqërisë civile në politika dhe vendimmarrje në përgjigje të pandemisë COVID-19, të drejtat dhe liritë themelore në situatën e emergjencës, zvogëlimin e hapësirës së shoqërisë civile dhe aksesin në burimet vendase, mekanizmin e reagimit të zbatuar nga aktorët përkatës në disa fusha kyçe. Së fundi, ai nxjerr në pah dhe jep një ekspozitë të praktikave të mira të Organizatave të Shoqërisë Civile që kontribuojnë në përgjigjen ndaj Covid-19 në lidhje me avokimin e politikave, duke iu përgjigjur nevojave themelore të zonave elektorale dhe mobilizimit të komunitetit dhe veprimeve të tjera transformuese.

Covid-19 dhe Shoqëria Civile. Një vlerësim i ndikimit të situatës së pandemisë në vendet e Ballkanit Perëndimor Shkarko