In

Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë - KSSH

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Gratë, Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Kol Nikollaj - President
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1991
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Mbrojtja social-ekonomike e punëtorëve, të drejtave të tyre. Marrëdhëniet e punës, pagës, shpërblimit, pensionit, sigurisë dhe shëndetit në punë, etj.
MISSION:

Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë ka për qëllim dhe mision kryesor të saj të hartojë, të udhëheqë, të organizoj dhe të mbrojë politikat e lëvizjes sindikale në vend, posaçerisht në fushën e marrëdhënieve të punës, të pagave, të pensioneve, mbrojtjen nga largimi i padrejtë nga puna, përmirësimit të vazhdueshem të kushteve të punës dhe të jetesës, sigurisë në punë, përfshirë kërkesat dhe nevojat sociale, ekonomike dhe kulturore të sindikalistëve dhe punonjësve, të papunëve, pensionistëve, grave, të rinjve, invalidëve, etj.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address