Leksioni i 3-të i Akademia e OJFve 2021 -“Zhvillimi dhe Manaxhimi Organizativ”

EVENT DETAILS :

  • Start Date:2021-04-02
  • End Date:2021-04-02
  • Start Time:10:00
  • End Time:14.00
  • Location:Tirane, Albania

ORGANIZER :

  • Organized by:National Resource Centre for Civil Society in Albania
  • Mobile:+355 4 2254881
  • Email:info@resourcecentre.al
  • Website:www.resourcecentre.al
  • Address:Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73
 Leksioni3 -“Zhvillimi dhe Manaxhimi Organizativ” u fokusua në strukturat qeverisëse të OSHC-ve, rolet, përgjegjësitë, politikat, procedurat dhe sfidat në menaxhimin organizativ.