Linqe

  • DELEGACIONI I BASHKIMIT EVROPIAN NË SHQIPËRI

https://eeas.europa.eu/delegations/albania_sq

 

  • PARTNERËT SHQIPËRI PËR NDRYSHIM DHE ZHVILLIM

http://partnersalbania.org/sq/

 

  • AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE

http://www.amshc.gov.al/

 

  • KËSHILLI KOMBËTAR PËR SHOQËRINË CIVILE

http://www.amshc.gov.al/kkshc/?lang=sq

 

  • TACSO

http://tacso.eu/

 

  • EUROPE HOUSE

http://europehouse.al/2018/?lang=sq

 

  • ZYRA SHQIPTARE ERASMUS+

http://erasmusplus.al/?lang=sq