Rrjete në Shqipëri

 • KOALICIONI SHQIPTAR “AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ZHVILLIMI”

 

 • RRJETI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN RURAL

https://anrd.al/kreu/

 

 • BASHKË PËR KUJDESIN TËRËSOR TË FËMIJËVE

https://web.facebook.com/pg/bktfcoalition.org/about/?ref=page_internal

 

 • KOALICIONI OSHC-ve PËR QEVERISJE TË HAPUR

 

 • KOALICIONI KOMBËTAR I STREHËZAVE ANTITRAFIK NË SHQIPËRI

https://web.facebook.com/Koalicioni-Kombetar-i-Strehezave-Anti-trafik-ne-Shqiperi-935356589841050/?_rdc=1&_rdr

 

 • RRJETI I SHËNDETIT SEKSUAL DHE RIPRODHUES

 

 • KONGRESI RINOR KOMBËTAR

https://www.facebook.com/kongresirinor/

 

 • KOALICIONI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN E ROMËVE NË SHQIPËRI

http://irca.al/sq/national-advocacy-coalition-for-roma-integration-in-albania-nacria/

 

 • RRJETI KUNDËR VARFËRISË

 

 • KOALICIONI DREJTËSI PËR TË GJITHË

https://www.facebook.com/drejtesipertegjithe/

 

 • RRJETI I FUQIZIMIT TË GRUAS NË SHQIPËRI

https://awenetwork.org/

 

 • RRJETI KOMBËTAR I ORGANIZATAVE ROME DHE EGJYPTIANE

https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Rrjeti-i-Organizatave-Rome-dhe-Egjyptiane-n%C3%AB-Shqip%C3%ABri-172445353353872/

 

 • RRJETI I ORGANIZATAVE “ZËRI I TË RINJVE”

http://jotabu.al/rreth-organizatave/ 

 

 • RRJETI I MONITORIMIT KUNDËR DHUNËS ME BAZË GJINORE

www.qag-al.org

 

 • RRJETI I QENDRAVE PËR ZHVILLIM KOMUNITAR “SOT PËR TË ARDHMEN”

http://www.cdc-tff.org/

 

 • KOALICIONI PËR ZGJEDHJE TË LIRA E TË NDERSHME DHE PËR DEMOKRACI TË QENDRUESHME

http://www.kzln.org.al/index.php/sq/79-koalicioni-per-zgjedhje-te-lira-e-te-ndershme-dhe-per-demokraci-te-qendrueshme-do-te-vezhgoje-performancen-e-qendrave-shendetesore-ne-te-gjithe-shqiperine

 

 • RRJETI KOMBËTAR PËR TË RINJTË NË SHQIPËRI

https://www.crca.al/sq/news-women-and-youth-politics/nga-sot-nje-rrjet-kombetar-te-rinjte-ne-shqiperi

 

 • RRJETI SHQIPTAR I TË DREJTAVE TË FËMIJËVE

https://www.crca.al/en/albanian-national-child-rights-network

 

 • KOALICIONI “GRATË, SIGURIA, PAQE”

http://www.siguria-paqja.al/?q=sq/content/koalicioni

 

 • KOALICIONI PËR ASIMIMIN E FËMIJEVE NË SHQIPËRI

https://www.acce.crca.al/sq

 

 • KOALICIONI I VËZHGUESVE VENDORË

 

 • RRJETI I GRAVE “BARAZI NË VENDIMMARRJE”

https://web.facebook.com/RrjetiBaraziNeVendimmarrje/

 

 • SKENA E PAVARUR KULTURORE

https://www.spk.al/

 

 • UNIONI I GAZETARËVE SHQIPTARË

http://unionigazetareve.com/

 

 • RRJETI I RUAJTJES SË NATYRËS NË SHQIPËRI

https://www.inca-al.org/sq/item/398-rrjeti-per-mbrojtjen-e-natyres-pjese-e-panairit-argjiro-fest-on

 

 • FINANCIMI I SHËRBIMEVE MJEDISORE PAS NDARJES ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE

http://www.uri.org.al/manaxhimi-i-sherbimeve-publike/financimi-i-sherbimeve-mjedisore-pas-ndarjes-administrativo-territoriale/?lang=sq

 

 • RRJETI SË BASHKU – NJË SY PËR MJEDISIN

https://www.eden-al.org/index.php/al/public-participation-2/projekte/520-se-bashku-nje-sy-per-mjedisin-ii

 

 • ECOLËVIZJA

https://ekolevizja.wordpress.com/about/

 

 • RRJETI I STUDENTEVE SHQIPTARË NË BOTË

https://web.facebook.com/rrjeti.asan?_rdc=1&_rdr