In

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ana Majko
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2016
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Të drejtat dhe mbrojtja e fëmijëve, të rinjve dhe familjeve të tyre në të vështirë socio-ekonomike
MISSION:

Të promovojë të drejtat, të ofrojë shërbime dhe zgjidhje të qëndrueshme për fëmijët, të rinjtë dhe familjet në situatë vulnerabël ashtu si edhe komunitetet Rome dhe Egjyptiane dhe grupe të tjera të marxhinalizuara në Shqipëri.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Qendër ditore
Qendër rezidenciale
Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address