In

Prosperitet me Integritet

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Enkeleda Lacej
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2021
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Shkodër
FIELDS OF ACTIVITY:
Çështjet sociale
MISSION:

Qendra “Prosperitet me Integritet” ka objekt te veprimtarisë se saj :
* Promovimin e zhvillimit të komunitetit duke mundësuar edukimin me vlerat demokratike të bashkimit Evropian dhe duke e motivuar të përfshihet në jetën publike.
* Rritjen e kapaciteteve të komunitetit për të ndërtuar marrëdhënie lobimi dhe advokimi në lidhje me pushtetin lokal.
* Rritjen e pjesëmarrjes së publikut ne proceset vendimmarrëse dhe zgjidhjes së problemeve në komunitet.
* Rritjen e mundësive për të përdorur burimet e komunitetit për të zbutur efektet e varfërisë ekstreme.
* Ndërgjegjësimin e sipërmarrësve të komunitetit për veprimtari filantropike dhe në të mirë të grupeve në nevojë.
* Asistence në edukimin e të rinjve mbi arsimimin e punësimin e tyre.
* Asistencë Ri-integruese për viktimat e trafikimit.
* Ndërgjegjësimin e popullatës dhe rinisë mbi problemet sociale duke targetuar grupet e rrezikuar në parandalimin e HIV/SIDA, infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST) dhe droga, duke përfshirë zvogëlimin e dëmit, terapi, asistence për përdoruesit e drogës, dhe shërbime të tjera sociale për grupet e margjinalizuara.
* Organizimin i konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare.
* Lidhjen e marrëveshjeve te bashkëpunimit me institucione te ngjashme brenda e jashtë vendit.
* Botimin e artikujve dhe almanakëve të ndryshëm lidhur me çështjen që trajton qendra.
* Krijimin e qendrave të rahabilitimit për viktimat e trafikimit dhe persona me HIV/AIDS

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik

Address