In

Qendra për Arsim dhe Avancim Social

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publike, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të moshuarit, Rinia, Administrata Lokale
EXECUTIVE DIRECTOR:
Lubjana Malaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2022
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi
MISSION:

Misioni i CESA është të kontribuojë në zhvillimin e shoqërisë nëpërmjet edukimit dhe trajnimit të individëve, grupeve dhe komuniteteve në të gjitha fushat, duke përfshirë por pa u kufizuar në media, kulturë, art, sipërmarrje, mjedis, shëndet, etj. Ne u shërbejmë të gjitha grupmoshave njësoj (duke përfshirë fëmijët, të rinjtë, të rriturit dhe të moshuarit) pavarësisht nga gjinia, feja, përkatësia etnike, raca, statusi socio-ekonomik ose bindjet e tyre.

Fusha e shërbimeve të ofruara nga organizata juaj

Trajnimi

Kurse kualifikimi / Formimi profesional

Hulumtim/Studim

Lehtësimi i procesit

Shërbimet e këshillimit për karrierë dhe punësimit

 

Sherbimet sociale

Terapia dhe këshillimi psikologjik

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address