In

Res Publica

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publiku, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Dorian Matlija
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2010
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Të drejtat e njëriut
MISSION:

Res Publica, si një organizate jo qeveritare dhe jo fitimprurëse, synon të promovoje dhe mbroje respektimin e të drejtave themelore të njeriut përmes legjitimit strategjik, advokimit, edukimit, kërkimit shkencor dhe zhvillimit te politikave.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address