In

Shoqata "Multifunksionale për Kulture, Edukim dhe Zhvillim"

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Loreta Mamani
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2018
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Rajonal, Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Shërbimet për target grupe vurnerabel, të mitur, të pashoqeruar por dhe kulture dhe art
MISSION:

Shoqata “MKEZH” është një organizatë jo fitimprurëse që synon të kontribuojë në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave jetike të shtresave vunerabël në Shqipëri, kryesisht të rinjve, fëmijëve dhe grave, nëpërmjet shërbimeve psiko-ligjore, ndërgjegjësimit publik si dhe ndërmjetësimit dhe zgjidhjes së konflikteve.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address