Takime me OSHC-të “Solidariteti dhe puna vullnetare në Shqipëri”

EVENT DETAILS :

  • Start Date:15-05-2020
  • End Date:15-05-2020
  • Start Time:10:00
  • End Time:12:00
  • Location:Tiranë, Albania

ORGANIZER :

  • Organized by:Resource Centre
  • Mobile:+355 4 2254881
  • Email:info@resourcecentre.al
  • Website:https://resourcecentre.al
  • Address:Tirana, Albania

Takime me OSHCte “Solidariteti dhe puna vullnetare në Shqipëri”

Që  nga miratimi më  2016 të  Ligjit mbi Vullnetarizmin, aktet nën-ligjore si Kodi i Etikës, Regjistri i vullnetarëve dhe Libreza e vullnetarëve, u aprovuan vetëm në vitin 2018 dhe 2019. Përveç Kodit të Etikës, dy aktet e tjera nuk janë bërë publike online, e si pasojë organizatat mbeten të painformuara. Po ashtu, një pjesë e mirë e organizatave që punojnë me vullnetarë deklarojnë që kanë vështirësi në zbatimin e kuadrit ligjor, veçanërisht problematike konsiderohet çështja e sigurimit të vullnetarit, regjistrimit, etj.

Ky takim synon të evidentojë, në  një  diskutim me përfaqësues të  OSHC-ve nga mbarë  vendi,  trendet dhe sfidat e mundshme në fushën e vullnetarizmit, mbi të cilat më pas do të hartohet një plan pune i detajuar me synim rregullimin, njohjen dhe promovimin e vlerave dhe praktikave më të mira të punës vullnetare në Shqipëri.