Fuqizimi i llogaridhënies, transparencës dhe qendrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile- Kodi i Standardeve për OSHC-të

EVENT DETAILS :

  • Start Date:2019-09-26
  • End Date:2019-09-26
  • Start Time:10:00
  • End Time:14.00
  • Location:Tiranë, Albania

ORGANIZER :

  • Organized by:National Resource Centre for Civil Society in Albania
  • Mobile:+355 4 2254881
  • Email:info@resourcecentre.al
  • Website:https://resourcecentre.al
  • Address:Elbasani Street, Park Gate Building, entrance no.3, 10th floor, App. 71 / 73

Në datën 26 shtator 2019, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri organizuan në Tiranë eventin “Fuqizimin e llogaridhënies, transparencës dhe qendrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile- – Kodi i Standardeve për OSHC-të”. Krijimi i themeleve për një mekanizëm vetë-rregullues dhe rritjen e standardeve të funksionimit të OSHC-ve dhe transparenca e tyre ishin në fokus të këtij aktiviteti që mblodhi rreth 55 përfaqësues të OSHC-ve, agjencive ndërkombëtare dhe donatorë në Shqipëri.

Të ftuarit e nderit, përfaqësuese të organizatave nga Ballkani Perëndimor si dhe atyre ndërkombëtare, ndanë eksperiencat e tyre në nivel rajonal dhe global mbi praktika dhe mekanizma të përmirësimit të standardeve të funksionimit të shoqërisë civile.
Znj. Juliana Hoxha, Drejtore e Partnerëve Shqipëri, Znj. Rocio Moreno Lopez, Drejtore e “Accountable Now”, Znj. Ilina Neshikj, Drejtore Ekzekutive e Rrjetit për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Ballkan (BCSDN) dhe Znj. Aleksandra Savevska, Menaxhere e Projektit në Qendrën Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, sollën një larmi përvojash, mekanizmash të përdorura dhe perspektiva lokale, rajonale dhe ndërkombëtare në këtë drejtim.

Ky takim ishte i pari i një serie aktivitetesh që Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile do të ndërmarrë në vijim me qëllim kontributin në rritjen e llogaridhënies dhe transparencës së sektorit të shoqërisë civile në Shqipëri.