• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Rritja e përgjegjshmërisë së OShC-ve

Kodi i Standardeve për OshC-të

Qendra Kombëtare Burimore mbështet përmirësimin e qeverisjes së OShC-ve që të jenë më efektive, të përgjegjshme dhe transparente, e që të rrisin besimin e publikut dhe përmirësojnë imazhin e sektorit.

Kodi i Standardeve është një tërësi parimesh dhe angazhimesh se si OShC-të kryejnë punën e tyre dhe ndërmarrin veprime për përmirësimin e rezultateve të tyre. Zbatimi i këtyre parimeve ndihmon OShC-të të jenë më të përgjegjshme dhe të respektojnë një standard të përbashkët. Ai do të krijojë besueshmëri për OShC-të në të gjitha nivelet – me partnerët, publikun, qeverinë dhe donatorët e mbështetësit e tjerë. Kodi i Standardeve është një mekanizëm vetë-rregullues që siguron standarde më të larta për sektorin e shoqërisë civile, me qëllim rritjen e transparencës, përgjegjshmërisë dhe besimit të publikut. Kodi do të udhëheqë OShCtë në këtë proces edukimi dhe ndryshimi, drejt standardeve më të larta, duke zhvilluar kështu besimin tek palët e interesuara dhe duke rrit legjitimitetin dhe besueshmërinë e OSHC-ve.

Kodi i Standardeve për OShC-të në Shqipëri do të përgatitet nga ekspertë vendas, duke u bazuar në përvojën e Rrjetit Ballkanik të Zhvillimit të Shoqërisë Civile (BCSDN) dhe OShC-ve të tjera në të gjithë globin, pjesë e Nismës të Standardit Global.

Sesione informimi dhe takime rajonale konsultuese me OShC-të

Qendra Kombëtare Burimore do të organizojë dhe lehtësojë një seri sesionesh informuese dhe takimesh konsultative me OShC në të gjithë vendin për të prezantuar dhe promovuar idenë e një Kodi Standardesh për sektorin; rëndësinë e tij për qëndrueshmërinë e OShC-ve dhe rritjen e besimit midis palëve të interesuara, bashkëpunëtorëve, donatorëve dhe publikut në përgjithësi; si dhe më tej për përgatitjen dhe zbatimin e Kodit të Standardeve.

Zbatimi i Kodit të Standardeve

Qendra Kombëtare Burimore do të promovojë gjerësisht nismën e Kodit të Standardeve. Pas përfundimit të hartimit të Kodit dhe procedurës së zbatimit, Qendra do të lehtësojë fillimin e zbatimit të Kodit të Standardeve dhe do të mbështesë në vijimësi këtë proces.