In News

Reflektime Rajonale dhe Globale mbi Përgjegjshmërinë e OShC -ve në Ballkan

Më 1 korrik 2021, BCSDN mbajti një workshop rajonale mbi Përgjegjshmërinë e OShC-ve: “Reflektime mbi Vetë-Rregullimin e Shoqërisë Civile duke ndarë Përvojat Rajonale dhe Globale”. Eventi u ndoq nga më shumë se 60 përfaqësues të OShC-ve nga Ballkani dhe nga e gjithë bota, të cilët praktikisht diskutuan dhe ndanë shembuj të praktikave të llogaridhënies së OShC-ve dhe mekanizmave të vetëvlerësimit. Workshopi synoi të rrisë ndërgjegjësimin e OShC-ve në rajon për parimet, mundësitë dhe sfidat kryesore që ata duhet të marrin parasysh në zhvillimin dhe zbatimin e mekanizmave vetërregullues për të qenë më efektivë, të përgjegjshëm dhe të besueshëm.

Pjesa e dytë e workshopit iu kushtua historive mbi krijimin dhe institucionalizimin e mekanizmave të vetëvlerësimit në Shqipëri dhe N. Maqedoni. U theksua gjithashtu shembuj praktikë se si mekanizmat e vetërregullimit mund të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve sociale të ofruara nga OShC-të.

Znj. Ariola Agolli, Menaxhere e Qendrës Kombëtare të Burimeve në Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim ndau përvojën e organizatës në hartimin e Kodit për OShC -të shqiptare. Duke reflektuar mbi procesin pjesëmarrës të përgatitjes dhe dorëzimit të Kodit, zonja Agolli mbuloi çështje të veçanta në lidhje me procesin si parimet dhe angazhimet e tij, struktura zbatuese, promovimi i iniciativës dhe sfidat dhe mësimet e nxjerra. Disa nga vështirësitë kryesore të pasqyruara ishin angazhimet dhe përfshirja e ndryshme e OShC-ve në proces, mungesa e burimeve njerëzore e OJF-ve dhe njohuritë mbi mjetet e vetëvlerësimit, kriza Covid-19, etj.

Eventi përfundoi me reflektimet përfundimtare si në kontekstin shqiptar ashtu edhe në atë maqedonas në lidhje me nevojën për stimuj të shoqërisë civile në proceset e vetë-rregullimit. U theksua se këto procese janë një ushtrim në kohë dhe i kushtueshëm që kërkon njohuri, mbështetje dhe njohje në nivel kombëtar ose ndërkombëtar.

Shikoni videon e plotë të punëtorisë këtu.