Programe Trajnimi për OSHC-të

Qendra Kombëtare Burimore, në kuadër të funksionit të saj për ndërtimin e kapaciteteve punon për forcimin e kapaciteteve të sektorit të jofitimprurës përmes ofrimit të një seri programesh trajnimi dizenjuar sipas nevojave të OShC-ve.

Çdo fillim viti, me qëllim identifikimin e nevojave të OShC-ve për ngritjen e kapaciteteve Qendra Kombëtare Burimore kryen një vlerësim të kapaciteteve dhe nevojave të OSHC-ve në mbarë vendin.

Përmes tre zyrave rajonale të vendosura në Vlorë, Shkodër dhe ajo kryesore në Tiranë, identifikohen nevojat për zhvillimin e kapaciteteve organizative dhe sfidat e OShC-ve në menaxhimin organizativ, si dhe bashkëpunimin ndër-sektorial. Informacioni nga vlerësimi përdoret për të dizenjuar dhe hartuar programet e trajnimit, online dhe me prezencë fizike si dhe asistencë teknike për OShC-të që Qendra ofron në mbështetje të sektorit.

Gjatë aktiviteti të saj, programi rajonal i trajnimit kryesisht ka përfishirë tema si më poshtë, por jo vetëm:

-Shkrimi i Projekt Propozimit;

-Ngritja e Fondeve dhe Gjenerimi i të Ardhurave;

-Planifikimi Strategjik;

-Kuadrin ligjor dhe trajtimin fiskal për organizatave jo-fitimprurëse;

-Përdorimi i platformave online të bashkëpunimit;

-Advokim dhe Lobim;

-Si të tregosh historinë tendë nëpërmjet mjeteve kreative online- Storytelling;

-Programet e mbështetjes dhe skemat e financimit të Bashkimit Evropian.

Programe  Trajnimit me kërkesë dhe të Personalizuara për OShC-të

Në përgjigje të kërkesave të OShC-ve si dhe adresimin e nevojave konkrete të artikuluara nga OShC-të, kryesisht në kuadër të iniciativave të advokimit të ndërmarra nga grupime të ndryshme të OShC-ve, Qendra ofron programe trajnimi të personalizuara sipas kërkesës dhe nevojave specifike. Si pjesë e këtyre trajnimeve, dokumentat specifikë përpunohen dhe zhvillohen si fushata advokimi, plane për ngritjen e fondeve, plan  komunikimi strategjik etj.

Programe Trajnimi për OSHC-të