• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
 • +355 4 2254881
 • info@resourcecentre.al

Dokumente të Rëndësishme

 • VENDIM Nr. 539, datë 25.7.2019 PËR MIRATIMIN E UDHËRRËFYESIT PËR POLITIKËN QEVERISËSE DREJT NJË MJEDISI MUNDËSUES PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË CIVILE 2019–2023, I RISHIKUAR

http://www.amshc.gov.al/web/doc/Udherrefyesi-2019-rishikuar.pdf (vetem shqip)

 

 • VKM NR. 459, DATË 5.2015 PËR MIRATIMIN E UDHËRRËFYESIT PËR HARTIMIN E POLITIKËS DHE MASAVE PËR NJË MJEDIS  MUNDËSUES PËR SHOQËRINË CIVILE( vetemshqip)

https://qbz.gov.al/eli/fz/2015/94/6a9cee45-2d62-4a4c-9cc2-c3269ffb7a5a

 

 • PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT PËR PERIUDHËN 2015-2020

https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/08/Vendim_i_KM_247_20.03.2015_2.doc

 

 • PLANI I VEPRIMIT 2018–2020 NË ZBATIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE

https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Flt.Zyrtare_-_68-2018.pdf

 

 • VKM NR. 348, DATË 11.5.2016 STRATEGJIA KOMBËTARE PËR ZHVILLIM DHE INTEGRIM 2015 – 2020

http://www.mod.gov.al/images/PDF/strategji2016/SKZHI_FINAL_QBZ.pdf (vetemshqip)

 

 • PARTNERITETI PËR QEVERISJEN E HAPUR PLANI I KATËRT KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR QEVERISJEN E HAPUR PËR SHQIPËRINË 2018 – 2020

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/01/Albania_Action-Plan_2018-2020_AL.pdf

 

 • STRATEGJIA KOMBËTARE PËR MBROJTJEN SOCIALE 2015 – 2020

https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Strategjia_Kombetare_per_Mbrojtjen_Sociale_2015-2020.pdf (vetemshqip)

 

 • STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE PËR DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE 2015-2020 (vetem ne shqip)

http://www.bpe.al/sites/default/files/publications/Strategjia-ndersektoriale-per-decentralizimin-dhe-qeverisjen-vendore.pdf

 

 • M A N U A L I PJESËMARRJES SË PUBLIKUT NË PROCESIN VENDIMMARRËS TË KUVENDIT (vetem ne shqip)

https://www.parlament.al/Files/Informacione/manuali_i_azhornuar_21298_1.pdf

 

 • AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE STRATEGJIA AFATGJATË 2015-2020

http://www.amshc.gov.al/web/doc/ligjore/AMSHC%20-%20Strategjia%20Afatgjate%202015-2020%20[Shqip].pdf

 

 • STRATEGJIA AFATGJATË E AMSHC 2015-2020 PLANI I VEPRIMIT/ZBATIMIT 2015-2020

http://www.amshc.gov.al/web/doc/ligjore/AMSHC%20-%20Plani%20i%20Veprimit%202015-2020%20[Shqip].pdf

 

 • VKM NR.749, DATË 19.12.2018 “PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E STRUKTURËS SHTETËRORE, PËRGJEGJËSE PËR ZHVILLIMIN E NEGOCIATAVE DHE LIDHJEN E TRAKTATIT TË ADERIMIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË BASHKIMIN EVROPIAN”(vetem ne shqip)

https://qbz.gov.al/eli/fz/2018/194/166af39f-72b0-4361-927a-fd5dd890c5c5;q=Nr.749,%20dat%C3%AB%2019.12.2018%20

 

 • URDHER NR 113 DATË 30.08.2019 “PER FORMAT E PJESEMARRJES, FUNKSIONIMIN DHE STRUKTUREN INSTITUCIONALE TE PLATFORMES SE PARTNERITETIT PER INTEGRIMIN EVROPIAN”

https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/Urdhri-i-Kryeministrit-nr.113-dat%C3%AB-30.08.2019.pdf