Dokumente të Rëndësishme

 • Udhëzuesi e DG NEAR për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për vëndet e zgjerimit, 2021-2027

https://bit.ly/3EAKlSF

 

 • VENDIM Nr. 539, datë 25.7.2019 PËR MIRATIMIN E UDHËRRËFYESIT PËR POLITIKËN QEVERISËSE DREJT NJË MJEDISI MUNDËSUES PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË CIVILE 2019–2023, I RISHIKUAR

https://bit.ly/3tqBFqH (vetëm  shqip)

https://amshc.gov.al/wp-content/uploads/2022/01/Udherrefyesi-2019-rishikuar.pdf  

 

 • VKM NR. 459, DATË 5.2015 PËR MIRATIMIN E UDHËRRËFYESIT PËR HARTIMIN E POLITIKËS DHE MASAVE PËR NJË MJEDIS  MUNDËSUES PËR SHOQËRINË CIVILE (vetëm  shqip)

https://qbz.gov.al/eli/fz/2015/94/6a9cee45-2d62-4a4c-9cc2-c3269ffb7a5a

 

 • PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT PËR PERIUDHËN 2015-2020

https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/08/Vendim_i_KM_247_20.03.2015_2.doc

 

 • PLANI I VEPRIMIT 2018–2020 NË ZBATIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE

https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Flt.Zyrtare_-_68-2018.pdf

 

 • VKM NR. 348, DATË 11.5.2016 STRATEGJIA KOMBËTARE PËR ZHVILLIM DHE INTEGRIM 2015 – 2020

http://www.mod.gov.al/images/PDF/strategji2016/SKZHI_FINAL_QBZ.pdf (vetem shqip)

 

 • PARTNERITETI PËR QEVERISJEN E HAPUR PLANI I KATËRT KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR QEVERISJEN E HAPUR PËR SHQIPËRINË

2018 – 2020

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/01/Albania_Action-Plan_2018-2020_AL.pdf

2020 – 2022

https://ogp.gov.al/uploads/2020/12/20201230121249_3national-action-plan-2020-2022_al-version.pdf

 • STRATEGJIA KOMBËTARE PËR MBROJTJEN SOCIALE

2015 – 2020

https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Strategjia_Kombetare_per_Mbrojtjen_Sociale_2015-2020.pdf (vetëm  shqip)

2020-2023

http://qbz.gov.al/eli/vendim/2019/12/24/866

 • STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE PËR DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE 2015-2020 (vetëm  shqip)

http://www.bpe.al/sites/default/files/publications/Strategjia-ndersektoriale-per-decentralizimin-dhe-qeverisjen-vendore.pdf

 

 • M A N U A L I PJESËMARRJES SË PUBLIKUT NË PROCESIN VENDIMMARRËS TË KUVENDIT (vetëm  shqip)

https://bit.ly/3hBiuFp

 

 • AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE STRATEGJIA AFATGJATË 2015-2020

https://amshc.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/AMSHC-Strategjia-Afatgjate-2015-2020-Shqip.docx

 

 • STRATEGJIA AFATGJATË E AMSHC 2015-2020 PLANI I VEPRIMIT/ZBATIMIT (vetëm  shqip)

https://amshc.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/AMSHC-Strategjia-Afatgjate-2015-2020-Shqip.docx

 

 • VKM NR.749, DATË 19.12.2018 “PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E STRUKTURËS SHTETËRORE, PËRGJEGJËSE PËR ZHVILLIMIN E NEGOCIATAVE DHE LIDHJEN E TRAKTATIT TË ADERIMIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË BASHKIMIN EVROPIAN” (vetëm  shqip)

https://qbz.gov.al/eli/fz/2018/194/166af39f-72b0-4361-927a-fd5dd890c5c5;q=Nr.749,%20dat%C3%AB%2019.12.2018%20

 

 • URDHER NR 113 DATË 30.08.2019 “PER FORMAT E PJESEMARRJES, FUNKSIONIMIN DHE STRUKTUREN INSTITUCIONALE TE PLATFORMES SE PARTNERITETIT PER INTEGRIMIN EVROPIAN”

https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/Urdhri-i-Kryeministrit-nr.113-dat%C3%AB-30.08.2019.pdf

 • PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2022–2024 (vetëm  shqip)

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/02/19/151