• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Agjencia Rajonale e Zhvillimit, Vlorë

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Ylldize Brahimaj
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
ADRESA TE TJERA:
Pall."Ferati", Ap. 3/1, Vlorë, Shqipëri
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1998
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Vlorë, Sarandë, Gjirokastër, Tiranë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Zhvillim social Ekonomik , ofrues shërbimesh, konsulencë, Training ,Coaching, Zhvillim social ekonomik dhe SME
MISIONI:

Për të kontribuar si bashkë-udhëheqës, duke punuar së bashku me komunitetin lokal social-ekonomik dhe të NVM-ve, donatorët ndërkombëtarë dhe autoriteteve lokale dhe OJQ-ve, për të përmirësuar klimën e biznesit dhe për të inkurajuar zhvillimin ekonomik social në rajon nëpërmjet zbatimit të programeve të koordinimit të përbashkët, dhe për të vepruar si një qendër e burimeve ndër-sektoriale.

Address