• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Author

Njoftim – Shtyhet deri më 30 Qershor afati i regjistrimit të pronarit përfitues

Njoftim!  Shtyhet deri më 30 Qershor afati i regjistrimit të pronarit përfitues Këshilli i Ministrave miratoi dje projektaktin normativ “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.112/2020 “Për regjistrin e pronarit përfitues”. Me qëllim përmbushjen e detyrimeve ligjore të parashikuar në ligjin për regjistrin e pronarit përfitues, afati i përmbushjes së këtij detyrimi është shtyrë

DEKLARATË PUBLIKE

Deklaratë Publike I rekomandohet Kuvendit të dërgojë për Opinion Ligjor në Komisionin e Venecias projektligjin “Për Regjistrimin e OJF-ve” dhe të shmangë miratimin e tij në kushtet e urgjencës   Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut zhvilloi në dt.24 Shkurt 2021 një seancë dëgjimore për projektligjin “Për regjistrimin e OJF-ve” me përfaqësues

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut zhvilloi një seancë dëgjimore për projektligjin “Për regjistrimin e OJF-ve”

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut zhvilloi në datën 24 shkurt 2021 një seancë dëgjimore për projektligjin “Për regjistrimin e OJF-ve” https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/272 me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, me kërkesë të tyre drejtuar Kuvendit. Diskutimet nga përfaqësuesit e OSHC-ve, nxorën në pah një sërë problematikash parimore që ligji ka,

Njoftim i rëndësishëm për Organizatat Jofitimprurëse – Regjistrimi i Pronarëve Përfitues!!!

Në zbatim të Ligjit nr. 112/2020 dhe VKM nr. 1088, datë 24.12.2020, sjellim në vëmendje se, çdo subjekt raportues ekzistues, organizatë jofitimprurëse, i regjistruar në Gjykatë dhe organet tatimore dhe identifikuar me NIPT, duhet të regjistrojë pronarin/ët përfitues në Regjistrin e Pronarëve Përfitues (RPP). Sipas Nenit 15 të Ligjit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe

Njoftim mbi procedurën e lëshimit dhe pranimit të Faturave Elektronike

Që nga data 1 Janar 2021 ka nisur zbatimi i Ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Sipas nenit 48 “Procesi i Fiskalizimit”, faturat që do të lëshohen për Organet Publike Shtetërore duhet të jenë Fatura Elektronike dhe shkëmbehen nëpërmjet Platformës Qendrore të Faturave. Ndërkohë, duke filluar nga data 1 Korrik 2021,

HAPEN APLIKIMET PËR “AKADEMINË E OJF-ve 2021”

Akademia e OJF-ve është një hapësirë edukimi dhe zhvillimi joformal për përforcimin e aftësive dhe kompetencave të drejtuesve të shoqërisë civile në Shqipëri, nëpërmjet një kurrikule unike, metodave më bashkëkohore të të nxënit si dhe përvojave shumëdimensionale të shkëmbimit të eksperiencave. Në pesë vite organizim, mbi 108 drejtues organizatash jofitimprurëse kanë përfituan njohuri dhe aftësi

Pyetësor: Konsultim me OSHC-të për përmirësimin e komunikimit me Njësinë IPA në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme

Në kuadër të projektit “Mbështetje ndaj Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE-së (CFCU) për të programuar dhe implementuar efektivisht kontratat e granteve” i financuar nga BE-ja, ekipi i projektit po zhvillon një sondazh me organizata të shoqërisë civile. Sondazhi synon mbledhjen

Konferencë Kombëtare e shoqërisë civile në Shqipëri

Më 04 dhjetor 2020, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri organizoi Konferencën Kombëtare të Shoqërisë Civile në Shqipëri. Konferenca solli së bashku mbi 130 përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile, rrjete dhe aktivistë të shoqërisë civile, si dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore, donatorëve dhe organizatave ndërkombëtare, për të diskutuar mbi çështje të zhvillimit

Forcimi i rrjeteve dhe koalicioneve të OSHC-ve në Shqipëri për më shumë nisma dhe impakt më të madh

Vijon mbështetja e Qendrës për forcimin e mëtejshëm të rrjeteve, koalicioneve si dhe grupimeve formale dhe informale të OShC-ve, nëpërmjet programit të asistencës teknike. Në këtë vit të dytë të programit, asistenca është fokusuar në adresimin e nevojave te rrjeteve kryesisht të rinj, duke përfshirë konsolidimin e brendshëm të tyre, hartimin e Planeve Strategjik, mentorim

Vizita Studimore në Akademinë e OJF-ve 2020

Ky vit i Akademisë na sjell në takime dhe vizita prezantuese virtuale, në institucione të rëndësishme dhe kompani private. Pjesëmarrësit e Akademisë si pjesë e vizitave u njohën më nga afër dhe patën mundësinë të diskutojnë më gjerësisht me përfaqësues të: ONE Telecommunications , Znj. Sibel Pipa dhe Z.Verdi Norja, mbi mbështetjen dhe kontributin që

  • 1
  • 2