• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Aulona, degë e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Gratë, Minoritetet, Personat me nevoja të vecanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj.Enela Mone
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1998
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Vlorë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Të drejtat e njeriut
MISIONI:

Qendra Aulona, punon për përmirësimin e shëndetit dhe mirëqenies së njerëzve, veçanërisht shtresave të marxhinalizuara dhe në nevojë përmes:
– Avokatisë për një legjislacion të përshtatshëm dhe politikave përfshirë fushën e shëndetit riprodhues;
– Rritja e ndërgjegjësimit të popullsisë, dhe grupeve në rrezik, në lidhje me një stil jete të shëndetshëm dhe të drejtat e njeriut;
– Eliminimit të barrierave për një pjesëmarrje të barabartë të burrave dhe grave në të gjitha fushat e ekonomisë, politikës, jetës sociale;
– Parandalimit të dhunës me bazë gjinore dhe trafikimit të qënieve njerëzore dhe ofrimit të mbrojtjes për të mbijetuarit e dhunës;
– Promovimit dhe ofrimit të aksesit të barabartë në informacion cilësor, shërbime të arritshme dhe mjete dhe arsimim, në veçanti për të rinjtë dhe grupet në risk;
-Rritjen e pjesëmarrjes se grave ne politike dhe vendimmarrje.

Address