• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Aulona, degë e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Gratë, Minoritetet, Personat me nevoja të vecanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj.Enela Mone
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1998
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Vlorë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
MISIONI:

Qendra Aulona, punon për përmirësimin e shëndetit dhe mirëqënies së njerëzve, vecanërisht shtresave të marxhinalizuara dhe në nevojë përmes:
– Avokatisë për një legjislacion të përshtatshëm dhe politikave përfshirë fushën e shëndetit riprodhues.
– Rritja e ndërgjegjësimit të popullsisë, dhe grupeve në rrezik, në lidhje me një stil jete të shëndetshëm dhe të drejtat e njeriut.
– Eliminimit të barrierave për një pjesëmarrje të barabartë të burrave dhe grave në të gjitha fushat e ekonomisë, politikës, jetës sociale.
– Parandalimit të dhunës me bazë gjinore dhe trafikimit të qënieve njerëzore dhe ofrimit të mbrojtjes për të mbijetuarit e dhunës.
– Promovimit dhe ofrimit të aksesit të barabartë në informacion cilësor, shërbime të arritshme dhe mjete dhe arsimim, në vecanti për të rinjtë dhe grupet në risk.
– Rritjen e pjesemarrjes se grave ne politike dhe vendimarrje.

Address