In

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA)

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Minoritetet, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Bledar Taho
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2011
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Çështjet sociale
MISSION:

Avokim për qasje të barabartë të romëve mbi të drejtat e qytetarëve, si dhe shërbime publike dhe sociale;
Sigurimi i arsimit dhe këshillim të karrierës për nxënësit romë, rritjen e kapaciteteve të rinisë rome për pjesëmarrje në jetën publike;
Kryerjen e studimeve kërkimore për dokumentimin dhe institucionalizimin e trashëgimisë kulturore rome;
Promovimin e shkëmbimin ndërkulturor dhe marrëdhëniet miqësore midis romëve dhe të rinjtë jo-rom brenda vendit dhe jashtë vendit;

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional,

Kërkim / Studim, Këshillim karriere dhe shërbim punësimi, Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address