In

Instituti per Kontraten Shoqerore - SCI

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Gratë Publiku Minoritetet Komuniteti LGBT Të moshuarit Të rinjtë Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Administrata qendrore Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Olda Ceta
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2015
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Qeverisja e mire dhe shteti i se drejtes
MISSION:

SCI kontribuon në forcimin e praktikave dhe institucioneve demokratike nëpërmjet angazhimit qytetar, pjesëmarrjes në zhvillimin dhe zbatimin e politikave në nivel qëndror dhe lokal, dhe promovimin e bashkëpunimit rajonal për një zhvillim të qëndrueshëm, bazuar tek drejtësia dhe mundësitë e barabarta.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address