In

Mjedis, Ujëra, Pyje ( M.U.P )

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Të rinjte, nxënësit e shkollave, gratë, Administrata e pushtetit vendor
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ali Delilaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2011
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Rrethi i Përmetit dhe në të gjithë teritorin e Shqipërisë.
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi, pyjet dhe kullotat, ujrat.
MISSION:

Qëllimi i Shoqatës M.U.P. është të mbështesë dhe të nxite zhvillimin e qendrueshëm dhe të balancuar social – ekonomik, bazuar në burimet dhe potencialet natyrore që ka territori i Përmetit dhe në tersi i Shqipërisë. Për arritjen e qëllimit të saj Shoqata ka/do te kryeje aktivitete informues e ndërgjegjësuese, forcim kapacitetesh, nxitje e bashkëpunimit si dhe ato që kanë të bëjnë me proceset për zhvillimin e mjedisit, pylltarisë, ruajtjes së sasisë e cilësisë së ujit, turizmit natyror, si vlera natyrore dhe ekonomike që ndikojnë drejt-për se drejti për reduktimin e varfërisë, për edukatën ekologjike dhe ndërgjegjësimin për mbrojtjen dhe ruajtjen e biodiversitetit etj, duke respektuar legjislacionin ne fuqi. Shoqata punon sipas preambulës së saj: “Te dyja, qofte mjedisi shoqëror, qoftë ai natyror përfshi atë të krijuar nga dora e njeriut, janë thelbësore për përmirësimin e cilësisë se jetës dhe për gëzimin paqësor të të drejtave të njeriut, përfshirë dhe të drejtën për jetën në vetvete”.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Ndihme te njerzve ne nevoje sidomos i femijve ne shkolla

Address