In

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Elma Tërshana
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2009
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve
MISSION:

Observatori ka për mision monitorimin, raportimin, ngritjen e urave të bashkëpunimit dhe nxitjen e aktoreve lokal dhe kombëtar për të realizuar dhe zbatuar të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, duke vepruar si pjesë e shoqërisë civile.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Vlerësim nevojash; hartëzim nevojash; monitorim; planifikime, etj

 

 

Address