In

Përdoruesit e pyjeve e kullotave dhe mbrojtja e mjedisit "SIRA" Kukës

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Fatmira Sinaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2020
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Bashkia Kukës
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedis dhe pyje
MISSION:

Objektivi i veprimtarisë shoqatës në fushën studimeve, punimeve ne pyje kullota ,florës dhe faunës se egër, Edukim mjedisor dhe menaxhimi i mbetjeve.

Shërbime Sociale

Qëndër ditore

Trainim Kërkim / Studim

Address