In

Përtej Barrierave - Beyond Barriers Association

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ana Mullanji
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2004
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombetar/Rajonal/Europian
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe Edukimi, Vullnetarizmi
MISSION:

Misioni ynë është promovimi i përfshirjes sociale dhe shanseve të barabarta për një jetë cilësore për të gjithë të rinjtë, duke mbështetur ndërtimin e një shoqërie më të mirë për brezat e së tashmes dhe të ardhmes.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Qëndër ditore

Address