• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Gratë, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Brunilda Hylviu
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1996
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Shendeti i gruas dhe fuqizimi i shoqerise civile
MISIONI:

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ish Shoqata e Planifikimit Familjar), organizatë jo qeveritare dhe jo fitimprurëse, e themeluar si një organizatë vullnetare. Punon për përmirësimin e shëndetit dhe mirëqënies së njerëzve, vecanërisht shtresave të marxhinalizuara dhe në nevojë përmes:
– Avokatisë për një legjislacion të përshtatshëm dhe politikave përfshirë fushën e shëndetit riprodhues
– Rritja e ndërgjegjësimit të popullsisë, dhe grupeve në rrezik, në lidhje me një stil jete të shëndetshëm dhe të drejtat e njeriut.
– Eliminimit të barrierave për një pjesëmarrje të barabartë të burrave dhe grave në të gjitha fushat e ekonomisë, politikës, jetës sociale.
– Parandalimit të dhunës me bazë gjinore dhe trafikimit të qënieve njerëzore dhe ofrimit të mbrojtjes për të mbijetuarit e dhunës.
– Promovimit dhe ofrimit të aksesit të barabartë në informacion cilësor, shërbime të arritshme dhe mjete dhe arsimim, në vecanti për të rinjtë dhe grupet në risk.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim

Sherbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address