In

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Gratë, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Brunilda Hylviu
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1996
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Shendeti i gruas dhe fuqizimi i shoqerise civile
MISSION:

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ish Shoqata e Planifikimit Familjar), organizatë jo qeveritare dhe jo fitimprurëse, e themeluar si një organizatë vullnetare. Punon për përmirësimin e shëndetit dhe mirëqënies së njerëzve, vecanërisht shtresave të marxhinalizuara dhe në nevojë përmes:
– Avokatisë për një legjislacion të përshtatshëm dhe politikave përfshirë fushën e shëndetit riprodhues
– Rritja e ndërgjegjësimit të popullsisë, dhe grupeve në rrezik, në lidhje me një stil jete të shëndetshëm dhe të drejtat e njeriut.
– Eliminimit të barrierave për një pjesëmarrje të barabartë të burrave dhe grave në të gjitha fushat e ekonomisë, politikës, jetës sociale.
– Parandalimit të dhunës me bazë gjinore dhe trafikimit të qënieve njerëzore dhe ofrimit të mbrojtjes për të mbijetuarit e dhunës.
– Promovimit dhe ofrimit të aksesit të barabartë në informacion cilësor, shërbime të arritshme dhe mjete dhe arsimim, në vecanti për të rinjtë dhe grupet në risk.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim

Sherbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address