In

Rromani Baxt Albania

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet
EXECUTIVE DIRECTOR:
Pellumb Furtuna(Gimi)
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1992
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Allias -Bregu i Lumit Tirane , Baltez Hamil Fier, Kulla e Hirit Korce
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe Edukimi
MISSION:

Misioni ynë është pkrijimi i strukturave të nevojshme që mund të veprojnë në mënyrë efikase në asistimin e komunitetit rom.Strukturat e tilla nënkuptojnë drejtimin e një qendër që ofron shërbime për romëve, sidomos në fushën e edukimit dhe trajnimit të fëmijëve, të rinjve dhe ndihmës për gratë e reja rome. Romët, në ditët e sotme, përballen me kushte shumë të vështira ekonomike dhe sociale që i vënë ata në një pozitë shumë të pafavorshme në krahasim me pjesën tjetër të popullsisë . Kjo gjendje është rezultat kryesisht i mungesës së arsimit dhe mundësive të trajnimit profesional të fëmijëve dhe të rinjve romë. Nëpërmjet projekteve tona , ne duam të promovuar dhe të ofrojnë mundësi arsimimi dhe trajnimi për fëmijë dhe të rinj romë , për të përmirësuar jetën e përditshme të romëve, për të rritur integrimin e tyre në shoqëri, si dhe mundësitë rritje të punësimit për ta. Ne gjithashtu synojmë për të përmirësuar statusin social të grave rome , që vuajnë jo vetëm brenda familjes së tyre për shkak të dhunës së meshkujve dhe diskriminim nga anëtarët e familjes , por edhe në shoqëri të hapur për shkak të formave të ndryshme të diskriminimit.Gratë rome, sipas këndvështrimit tonë , duhet të gëzojnë të drejta të barabarta në familje dhe të kenë mundësi të barabarta me burrat dhe gratë jo- Rome, si për arsimim dhe punësim , sepse është gruaja ajo që të kujdeset për familjen dhe të kujdesen për fëmijë. Nga ana tjetër pjesë e rëndësishme e misionit tonë është përmirësimi i situatës të fëmijëve romë . Në fakt ata përfaqësojnë pjesën më të prekshme të shoqërisë rome. Ata nuk e ndjekin shkollën ose e kanë braktisur atë, për këtë arsye, ato janë shfrytëzuar në punë të vështirë, keqtrajtuar dhe trafikuar. Nëpërmjet këtij projekti ne synojmë për të trajtuar probleme të fëmijëve romë, të ndihmojë në edukimin e tyre, dhe për të mbajtur ata larg nga jeta në rrugë dhe duke qenë subjekt i trafikut të qenieve njerëzore.\nObjektivi ynë afatgjatë konsiston në bërjen e popullsisë rome të kuptojnë domosdoshmërinë e arsimimit dhe trajnimit të duhur në mënyrë që të ketë përfaqësim të barabartë në çdo strukturë të shoqërisë .

Shërbime sociale

  • Qendër ditore

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Address