In

Social Inclusion For Development

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Marjana Dedaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2019
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Qarku Lezhë
FIELDS OF ACTIVITY:
Fusha në të cilën kemi punuar më shumë është, Arsimi dhe Edukimi duke qenë se projekti parë që "Social Inclusion For Development", ka implementuar përfshinte edukimin e nxënësve të shkollës "Nënë Tereza", Lezhë mbi angazhimin dhe qytetarinë aktive.
MISSION:

SIFD kontribuon në fuqizimin social, ekonomik dhe kulturor të qytetarëve dhe grupeve të margjinalizuara në rajonin i Lezhës përmes ofrimit të shërbimeve të integruara psiko-sociale dhe ligjore, ndërgjegjësimit dhe avokimit me institucionet publike dhe jopublike.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address