In

Unioni i Gazetarëve Shqiptarë

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Publiku, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Aleksandër Çipa
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2005
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Bashkim profesionistësh (organizatë gazetarësh)
MISSION:

Qëllimi i Unionit të Gazetarëve Shqiptarë është mbrojtja e të drejtave të gazetarëve. Në përmbushje të qëllimit të saj, shoqata ka si synime dhe prioritete të punës së saj:
– Monitorimin e vazhdueshëm të tregut të punës në sektorin e mediave.
– Monitorimin e kushteve social-ekonomike dhe implementimin e specifikave përkatëse në kontratat kolektive apo dhe individuale mes punëdhënësve dhe punëmarrësve.
– Negocime të herëpashershme me të tretët për realizimin e përmbushjes së detyrimeve përkatëse mes palëve respektive.
– Përfaqësimin në nivel institucional përpara subjekteve shtetërore dhe atyre private, në mbrojtje të të drejtave të gazetarëve.
– Kryerjen e aktiviteteve në nivel kombëtar apo rajonal për të sensibilizuar komunitetin në tërësi dhe atë të gazetarëve në veçanti.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address