In News

Thirrje për aplikime në programin e trajnimit dhe mentorimit “Gjenerimi i të ardhurave për OSHC-të nga shërbimet me pagesë, produktet dhe asetet”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, hap thirrjen për shprehje interesi për programin e trajnimit dhe mentorimit “Gjenerimi i të ardhurave për OSHC-të nga shërbimet me pagesë, produktet dhe asetet”.

Në vijim të punës së saj për fuqizimin e kapaciteteve të organizatave jofitimprurëse, në tri vitet e ardhshme, Qendra do të ofrojë këtë program trajnimi, mentorimi dhe asistence teknike dedikuar rritjes së qendrueshmërisë financiare të OSHC-ve, nëpërmjet zhvillimit të strategjive dhe planeve në ngritjen e fondeve dhe gjenerimin e të ardhurave nga produkte dhe/ose shërbime konkrete me pagesë.

Programi do të ndihmojë organizatat për të kuptuar gatishmërinë e tyre në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve me pagesë, për të analizuar kapacitetin organizativ dhe mundësitë që ofron tregu vendas, rajonal e më gjerë, si dhe për të vënë në zbatim planet e biznesit dhe strategjitë e marketingut.

Programi konsiston në:

– Zhvillimin e katër trajnimeve një ditore në çështje lidhur me shërbimet me pagesë, analizën organizative dhe të tregut, zhvillimin e planit të biznesit dhe strategjisë së marketingut si dhe zbatimin e një strategjie shërbimi me pagesë relevante dhe të shëndetshme;

– Ndjekjen e një programi katër mujor mentorimi për secilën prej organizatave pjesëmarrëse, për të zhvilluar konkretisht e vënë në zbatim strategjitë e sipërpërmendura;

– Sesione online këshillimi me ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë; dhe

– Pjesëmarrjen në takime të përbashkëta OSHC-biznese të cilat do të kontribuojnë për njohjen e punës së organizatave të shoqërisë civile dhe prezantimin me shërbimet dhe produktet e tyre, identifikimin e mundësive konkrete të partneritetit në ofrimin e këtyre shërbimeve dhe krijimin e urave të bashkëpunimit mes dy sektorëve.

Procesi i aplikimit dhe përzgjedhjes së pjesëmarrësve

Programi është i hapur për organizata të shoqërisë civile nga i gjithë vendi.

Organizatat pjesëmarrëse do të përzgjidhen përmes një procesi konkurrues.

Qendra Kombëtare Burimore do t’u ofrojë mundësinë për të përfituar nga ky program dhjetë organizatave, të gatshme për diversifikuar burimet e financimit përmes shërbimeve me pagesë, në funksion të rritjes së qendrueshmërisë së tyre.

OSHC-të e  interesuara janë të ftuar të aplikojnë duke plotësuar Pyetësorin dhe një Letër motivimi ku të shprehet qartë interesi për pjesëmarrjen dhe plani për vënien në zbatim të njohurive dhe aftësive të fituara.

Dërgoni me email pyetësorin e plotësuar dhe letrën e motivimit në adresën info@resourcecentre.al brenda datës 4 maj 2022!

 

Forma e Aplikimit/Pyetësori Download