In

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Gilbert Galanxhi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2011
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Qeverisja e mirë dhe të drejtat e njëriut
MISSION:

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike – AIPA (Albanian Institute of Public Affairs) është një organizatë jofitimprurës e themeluar në Mars të vitit 2011 dhe punon nën ombrellën e Universitetit Barleti. Gjatë punës së saj AIPA është angazhuar të ndikojë në procesin e demokratizimit të shoqërisë shqiptare duke përmirësuar procesin e hartimit të politikave në Shqipëri në nivel lokal dhe qendror, duke rritur kapacitetet dhe duke forcuar pjesëmarrjen e publikut në të gjitha aktivitetet shoqërore me interes publik. AIPA promovon vlerat dhe parimet demokratike, edukimin dhe ndërgjegjësimin qytetar, monitorimin e politikave dhe strategjive të ndryshme, sigurimin e njohurive të bazuara në hulumtimet më të fundit si dhe ekspertizën e pavarur dhe të kualifikuar mbi çështjet politike, sociale, ekonomike dhe juridike që lidhen me zhvillimin e vendit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address