• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Raport Vlerësimi “Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të OSHC-ve në Shqipëri”

Ky vlerësim u realizua nga Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri dhe synon të identifikojë nevojat aktuale të organizatave për rritje kapacitetesh në fushën e manaxhimit organizativ, qendrueshmërisë financiare, pjesëmarrjes në politikëbërje dhe procesit të integrimit Evropian.

Nevojat e identifikuara do të shërbejnë si bazë për zhvillimin e programeve të ardhshme për rritje kapaciteti nga Qendra Kombëtare Burimore në shërbim të sektorit të shoqërisë civile. Gjetjet e vlerësimit gjithashtu mund t’u vijnë në ndihmë organizatave, donatorëve dhe institucioneve të tjera që punojnë për mbështetjen e organizata të shoqërisë civile dhe zhvillimin e mëtejshëm të sektorit në vend.

Raport Vlerësimi “Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të OSHC-ve në Shqipëri” Shkarko