In

RiD-Resurset në Zhvillim

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi; Fëmijët; Gratë; Publiku; Minoritetet; Komuniteti LGBT; Të rinjtë; Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike); Administrata qendrore; Administrata vendore.
EXECUTIVE DIRECTOR:
Elira Halili
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
02/15/2015
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Shkodër
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe Edukimi; Mjedisi; Qeverisja e mirë.
MISSION:

RiD kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social, kulturor të komuniteteve ku operon, bazuar në mbrojtjen dhe përdorimin optimal të burimeve të tyre natyrore dhe njerëzore.