In News

Konsultim Publik me Organizatat e Shoqërisë Civile mbi përgatitjen e Programit të Shoqërisë Civile dhe Medias 2024-2025

Delegacioni i BE-së në Shqipëri dëshiron të konsultohet me OSHC-të mbi nevojat e shoqërisë civile dhe Medias në Shqipëri.

Si më poshtë disa pyetje udhëzuese për kontributet tuaja:

  1. Sipas mendimit tuaj, cilët janë sektorët prioritarë apo temat e rëndësishme që duhet të përfshihen në thirrjet e ardhshme për propozime të Programit IPA për Shoqërinë Civile dhe Media 2024-2025 për Shqipërinë?
  2. Sipas mendimit tuaj, cili duhet të jetë buxheti minimal dhe maksimal që një projekt të japë rezultate dhe të ketë ndikim?
  3. Sipas mendimit tuaj, sa duhet të jetë kohëzgjatja minimale për një projekt që të japë rezultate dhe të ketë ndikim?
  4. Sipas mendimit tuaj, a duhet të përfshihet në program mbështetja financiare për palët e treta dhe cila duhet të jetë proporcioni i saj?
  5. Çdo sugjerim tjetër

Të gjitha kontributet duhet të dorëzohen me shkrim përmes emailit deri më 17 shkurt 2023 ora 16.00 në  DELEGATION-ALBANIA-CSF-2024-25@eeas.europa.eu