In News

Organizatat e Shoqërisë Civile i rekomandojnë Kuvendit të dërgojë për Opinion Ligjor në Komisionin e Venecias projektligjin “Për Regjistrimin e OJF-ve” dhe të shmangë miratimin e tij në kushtet e urgjencës

Në vijim të angazhimit për lehtësimin e procesit të konsultimit me sektorin për Projekt Ligjin “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse” dhe advokimit me institucionet përgjegjëse, më 26 shkurt 2021, 119 organizata të shoqërisë civile i`u drejtuan përfaqësuesve të Kuvendit të Shqipërisë me një deklaratë publike përmes së cilës i rekomandojnë Kuvendit të dërgojë për Opinion Ligjor në Komisionin e Venecias projektligjin “Për Regjistrimin e OJF-ve” dhe të shmangë miratimin e tij në kushtet e urgjencës! Gjeni KËTU deklaratën e plotë

Iniciativa për një projektligj të ri është shumë pozitive dhe e mirëpritur nga organizatat e shoqërisë civile, të cilat prej vitesh e kanë kërkuar një të tillë, por me keqardhje vërejmë që fryma e institucioneve shtetërore përgjegjëse për hartimin, propozimin dhe shqyrtimin e këtij projektligji ka qenë përjashtuese për një sektor siç është shoqëria civile në vend, i cili preket drejtpërsëdrejti prej tij.

Sjellim në vëmendje se në hartimin e projektligjit nga Ministria e Drejtësisë, përfaqësuesit e organizatave u ftuan të japin kontributin e tyre për këtë projektligj në procesin fundor. Pavarësisht afateve të ngushta të konsultimit, përfaqësuesit e OJF-ve ofruan kontributin e tyre në këtë proces, por Ministria e Drejtësisë reflektoi një numër tepër të ulët sugjerimesh si dhe nuk dha shpjegime për arsyet apo argumentat e refuzimit të rekomandimeve të tjera.

Seancë dëgjimore në Parlament

Pasi projektligji u përcoll në Parlament, në tetor Kuvendit iu dërgua një Kërkesë për realizimin e një seance dëgjimore, seancë e cila u organizua disa muaj më pas, më 24 shkurt 2021, e për më tepër një ditë pas miratimit të projektligjit në parim nga Komisioni i Ligjeve.

seancën dëgjimore në Komisionin e Ligjeve diskutimet nga përfaqësuesit e OSHC-ve nxorën në pah një sërë problematikash parimore që projektligji ka. Megjithë shprehjen e gatishmërisë për të dëgjuar OJF-të dhe mirëpritur komentet e tyre, deklaratat e artikuluara gjatë seancës nga disa anëtarë të Komisionit të Ligjeve kishin nota paragjykuese ndaj sektorit.

Si Kuvendi por edhe Ministria e Drejtësisë më herët gjatë komunikimeve, prezantuan se ky projektligj adreson rekomandimet e MoneyVal të Këshillit të Evropës ndërkohë që çështjet e ngritura nga sektori i shoqërisë civile nuk prekin rekomandimet e MoneyVal.

Në vijim të seancës dëgjimore, Komisioni i Ligjeve ftoi OJF-të në një takim pune më 26 Shkurt 2021, për të vijuar më tej me diskutimet mbi problematikat e ngritura. Deklarata u nda gjerësisht me sektorin e shoqërisë civile, komunitetin donator, institucionet përgjegjëse dhe median e cila pasqyroi zhvillimet mbi këtë çështje.

Takim pune me Komisionin e Ligjeve

Nën koordinimin e Qendrës Burimore, një përfaqësi e grupimit të OJF-ve, parashtroi edhe njëherë para Komisionit të gjitha çështjet problematike duke theksuar edhe njëherë qëndrimin e OJF-ve që për sa kohë projektligji ka një sërë problematikash parimore, nuk mund të kalohet në diskutim nen për nen lidhur me to. Grupi përfaqësues gjithashtu, në emër të OJF-ve i dorëzoi Komisionit edhe kërkesën përmendur si më lart për t’ju drejtuar për një opinion ligjor Komisionit të Venecias si dhe dhe për të shmangur miratimin e tij në kushtet e urgjencës.

Pas takimit, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, dërgoi për dijeni tabelën me komente dhe propozimet e relatores në projektligj. Për më shumë informacion, referojuni dokumentit.

Konstatojmë që një pjesë e komenteve dhe sugjerimeve janë reflektuar ndërkohë që të tjera çështje shqetësuese janë shtuar rishtazi. Masa e gjobës, parashikuar në Neni 48 të projektligjit “Kundravajtjet Administrative”, është një masë intimiduese, disproporcionale dhe me efekt tepër negativ në veprimtarinë e sektorit. Ajo konsiderohet në shkelje të rëndë të parimit të proporcionalitetit të gjobës përkundrejt rëndësisë, pasojave të shkaktuara dhe rrethanave të kryerjes të kundravajtjes administrative (neni 18, Ligji 10279). Ajo bie ndesh po me Ligjin 10279, Për Kundravajtjet Administrative, ku në nenin 10, pika 1 përcaktohet se masa e dënimit me gjobë mund të jetë fikse ose me kufij minimal dhe maksimal.

Në kushtet e afateve të ngushta, Partnerët Shqipëri i përcolli menjëherë komentet mbi këtë draft të rishikuar Komisionit të Ligjeve.

Avokati i Popullit mbështet vazhdimin e konsultimeve për miratimin e projektligjit “Për regjistrimin e Ojf-ve”

Institucioni i Avokatit të Popullit ka ndjekur me vëmendje debatin që po zhvillohet në lidhje me përpilimin dhe miratimin e një projektligji “Për regjistrimin e OJF”-ve në Republikën e Shqipërisë dhe është shprehur në mbështetje të organizatave të shoqërisë civile.

Avokati i Popullit i rekomandon Kuvendit të Shqipërisë që të mos ngutet në miratimin e një projektligji të pakonsultuar e të padakordësuar me aktorët e shoqërisë civile dhe u bën thirrje të gjithë grupeve të interesit që të japin kontributin e tyre konstruktiv me efikasitet, seriozitet dhe interesin e qytetarëve në mendje. Për më shumë