• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Archives

Konferenca Kombëtare e Shoqërisë Civile në Shqipëri – Dokumenti

Konferenca Kombëtare e Shoqërisë Civile në Shqipëri, mbajtur më 4 dhjetor, 2020 solli bashkë në një takim virtual, rreth 135 përfaqësues të organizatave, rrjeteve dhe aktivistë të shoqërisë civile si dhe përfaqësues të komunitetit donator dhe organizatave ndërkombëtare në vend, për të diskutuar rreth zhvillimeve në sektor në këto dy vite të fundit, por edhe

MATRICA E MONITORIMIT TË MJEDISIT MUNDËSUES PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË CIVILE, RAPORTI PËR SHQIPËRINË 2019

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjetjet e matjes së kuadrit mundësues ligjor dhe praktik për zhvillimin e shoqërisë civile. Ky është raporti i 7-të i kryer në Shqipëri. Ai është pjesë e një serie raportesh që kryhen në shtatë vende të Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi. Lexo

MBËSHTETJA E SEKTORIT TË OSHC-VE PËR T’U PËRSHTATUR ME EMERGJENCËN COVID-19 – RAPORT VLERËSIMI

Situata e emergjencës Covid-19 solli një seri pasigurish për sektorin jo-fitimprurës. Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri kryen një vlerësim të shpejtë të situatës së OShC-ve, së bashku me një thirrje publike drejtuar komunitetit të donatorëve në vend për të reaguar ndaj situatës me më shumë fleksibilitet dhe mbështetje të

HARTËZIMI DHE VLERËSIMI I RRJETEVE TË OSHC-VE NË SHQIPËRI

Fuqizimi i rrjeteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) është një element i rëndësishëm i zhvillimit të shoqërisë civile në Shqipëri. Qëllimi i këtij studimi është të ofrojë një panoramë të rrjeteve dhe koalicioneve të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri, si dhe të vlerësojë kapacitetet e nevojat e tyre për të mbështetur më tej

VLERËSIMI I KAPACITETEVE DHE NEVOJAVE TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE NË SHQIPËRI

Ky vlerësim u realizua nga Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, një platformë për shoqërinë civile në mbështetje të fuqizimit të kapaciteteve të saj, dialogut të politikave dhe përpjekjeve advokuese për një mjedis mundësues. Qëllimi i vlerësimit është identifikimi i kapaciteteteve organizative të sektorit në shkallë kombëtare, i nevojave dhe sfidave në manaxhimin

MATRICA E MONITORIMIT TË MJEDISIT MUNDËSUES PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË CIVILE, RAPORTI PËR SHQIPËRINË

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjetjet e matjes së kuadrit mundësues ligjor dhe praktik për zhvillimin e shoqërisë civile. Monitorimi i Matricës zbatohet në shtatë vende të Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, nga organizatat anëtare të Rrjetit për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Ballkan. Monitorimi në Shqipëri kryhet nga Partnerët

CROWDFUNDING PLATFORMS – AN ALTERNATIVE SOURCE OF FUNDING

Partners Albania and National Resource Center for Civil Society in Albania present the paper on “Crowdfunding Platforms – An Alternative Source of Funding”, which is one of the most innovative methods of fundraising. The use of crowdfunding platforms (CPs) is growing not only among non-profit organizations, in particular grassroots organizations, but also among for-profit startups