• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
Image Not Found

Archives

Matrica e Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile – Raporti për Shqipërinë 2020

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjetjet e matjes së kuadrit mundësues ligjor dhe praktik për zhvillimin e shoqërisë civile. Ky është raporti i 8-të i kryer në Shqipëri. Ai është pjesë e një serie raportesh që kryhen në shtatë vende të Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi. Matrica

Kodi i Standardeve për organizatat jofitimprurëse në Shqipëri

Kodi i Standardeve prezanton një mekanizëm vetërregullues për sektorin, duke synuar të përmirësojë efektivitetin e punës së organizatave jofitimprurëse, mirëqeverisjen, transparencën dhe llogaridhënien. Ai është një tërësi parimesh dhe angazhimesh mbi mënyrën se si organizatat zhvillojnë veprimtarinë e tyre, si ato qeverisen, manaxhojnë burimet, janë transparente dhe llogaridhënëse me të gjithë grupet e interesit, si

Përfshirja e shoqërisë civile në procesin e integrimit europian – Dokument Politikash

Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian prej 30 vitesh është projekti më madhor i shtetit dhe shoqërisë shqiptare, që lidhet drejtpërdrejt më procesin reformues dhe ngritjen e institucioneve demokratike në vend. Ky proces, ku të gjithë janë të interesuar dhe të ndikuar, nuk mund të jetë monopol i vetëm një sektori dhe aktori, por përkundrazi

Fondacionet Komunitare – Një vështrim i përgjithshëm i karakteristikave dhe rëndësisë së tyre në Evropë dhe botë

Përgjatë tre dekadave të veprimtarisë së sektorit jo-fitimprurës diversifikimi dhe qendrueshmëria financiare ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër sfidat kryesore për organizatat jofitimprurëse (OJF). Shumë organizata në vend, varen nga fonde me bazë projektesh të mbështetura nga donatorë, kryesisht donatorë ndërkombëtarë. Mbështetja dhe fondet e shtetit ndër vite, si financiare dhe jo-financiare, mbetet

Konferenca Kombëtare e Shoqërisë Civile në Shqipëri – Dokumenti

Konferenca Kombëtare e Shoqërisë Civile në Shqipëri, mbajtur më 4 dhjetor, 2020 solli bashkë në një takim virtual, rreth 135 përfaqësues të organizatave, rrjeteve dhe aktivistë të shoqërisë civile si dhe përfaqësues të komunitetit donator dhe organizatave ndërkombëtare në vend, për të diskutuar rreth zhvillimeve në sektor në këto dy vite të fundit, por edhe

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë 2019

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjetjet e matjes së kuadrit mundësues ligjor dhe praktik për zhvillimin e shoqërisë civile. Ky është raporti i 7-të i kryer në Shqipëri. Ai është pjesë e një serie raportesh që kryhen në shtatë vende të Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi. Matrica

Mbështetja e sektorit të OSHC-ve për t’u përshtatur me emergjencën Covid-19 – Raport Vlerësimi

Situata e emergjencës Covid-19 solli një seri pasigurish për sektorin jo-fitimprurës. Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri kryen një vlerësim të shpejtë të situatës së OShC-ve, së bashku me një thirrje publike drejtuar komunitetit të donatorëve në vend për të reaguar ndaj situatës me më shumë fleksibilitet dhe mbështetje të

Hartëzimi dhe Vlerësimi i rrjeteve të OSHC-ve në Shqipëri

Fuqizimi i rrjeteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) është një element i rëndësishëm i zhvillimit të shoqërisë civile në Shqipëri. Qëllimi i këtij studimi është të ofrojë një panoramë të rrjeteve dhe koalicioneve të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri, si dhe të vlerësojë kapacitetet e nevojat e tyre për të mbështetur më tej

Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri

Ky vlerësim u realizua nga Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, një platformë për shoqërinë civile në mbështetje të fuqizimit të kapaciteteve të saj, dialogut të politikave dhe përpjekjeve advokuese për një mjedis mundësues. Qëllimi i vlerësimit është identifikimi i kapaciteteteve organizative të sektorit në shkallë kombëtare, i nevojave dhe sfidave në manaxhimin

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjetjet e matjes së kuadrit mundësues ligjor dhe praktik për zhvillimin e shoqërisë civile. Monitorimi i Matricës zbatohet në shtatë vende të Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, nga organizatat anëtare të Rrjetit për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Ballkan. Monitorimi në Shqipëri kryhet nga Partnerët

  • 1
  • 2