• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
Image Not Found

Archives

Statusi i Ndërmarrjes Sociale: Pikëpyetjet dhe mundësitë për ndryshim

Sipërmarrja sociale luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin socio-ekonomik të shoqërisë, duke ofruar mundësi për integrimin dhe përmirësimin e jetesës së komunitetit. Në Shqipëri, rëndësia e sipërmarrjeve sociale është kuptuar që herët pasi format e para të sipërmarrjes sociale e kanë filluar aktivitetin  e tyre para viteve 2000, si pjesë e aktiviteteve të projekteve

Dëftesa_Vlerësimi i Kapitullit 24 (Drejtësia, Liria, Siguria)

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA). Kjo Dëftesë mbi Progresin

Dëftesa_Vlerësimi i Kapitullit 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore)

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA). Kjo Dëftesë mbi Progresin

Dëftesa_Vlerësimi i Kriterit Politik

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA). Kjo Dëftesë mbi Progresin

Matrica e Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë 2021

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjetjet e matjes së kuadrit mundësues ligjor dhe praktik për zhvillimin e shoqërisë civile. Ndër gjetjet dhe rekomandimet e raportit, theksohet nevoja për më shumë transparencë dhe qasje proaktive në ndarjen e informacionit nga institucionet publike, që do të kontribuonin në mekanizma

Java e Shoqerise Civile – Përmbledhje

Përgjatë datave 7-17 maj 2022, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile dhe Partnerët Shqipëri organizuan për herë të parë Javën e Shoqërisë Civile në Shqipëri, një seri eventesh dhe hapësirë promovimi dedikuar punës dhe veprimtarisë së organizatave dhe aktivistëve të shoqërisë civile në vend. Në linjë dhe me vendimin e Bashkimit Evropian për përcaktimin e

Covid-19 dhe Shoqëria Civile. Një vlerësim i ndikimit të situatës së pandemisë në vendet e Ballkanit Perëndimor

Pandemia e COVID 19, si në të gjithë botën, pati një ndikim të paprecedentë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Efektet e shkaktuara nga pandemia, përveç atyre të dëmshme shëndetësore, prekën të gjithë sektorët, duke u bërë kaq eminente në të gjitha dimensionet si sociale, ekonomike dhe psikologjike, duke vënë në provë edhe institucionet demokratike të

Shërbimi ligjor për organizatat e shoqërisë civile, grupimet informale të aktivistëve

Shërbimi ligjor është pjesë e shërbimeve të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, të manaxhuar nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim. Si pjesë e shërbimit Help-Desk për OJF-të dhe grupimet informale të aktivistëve, shërbimi ligjor përfshin:   -Informim dhe Edukim Ligjor për OJF-të -Këshillim Ligjor në lidhje me krijimin,funksionimin, përputhshmërinë ligjore dhe fiskale, dhe

Programi i Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile për vitet 2022-2025

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri në tre vitet e ardhshme, vijon ofrimin e shërbimeve për sektorin dhe të gjithë aktorët e interesuar me një program edhe më të pasur dhe të larmashkimit Evropian. Që prej krijimit, Qendra ka konsoliduar rolin e saj si një platformë për shoqërinë civile në nivel kombëtar e

Procesi i konsultimit në Shqipëri në kuadër të integrimit europian – roli i shoqërisë civile-Dokument Politikash

Vitet 2020 dhe 2021 ishin vite të vështira për sektorin e shoqërisë civile, ashtu siç ishin edhe për të gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë dhe shoqërisë, për shkak të pasojave dhe kufizimeve të pandemisë Covid-19. Mirëpo edhe nën këto kufizime, qoftë fizike apo financiare, ky sektor bëri të gjitha përpjekjet e nevojshme për të