Archives

Raport Vlerësimi “Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të OSHC-ve në Shqipëri” 2023

Ky vlerësim u realizua nga Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri dhe synon të identifikojë nevojat aktuale të organizatave për rritje kapacitetesh në fushën e manaxhimit organizativ, qendrueshmërisë financiare, pjesëmarrjes në politikëbërje dhe procesit të integrimit Evropian. Nevojat e identifikuara do të shërbejnë si bazë për zhvillimin e programeve të ardhshme për rritje

Dëftesa_Vlerësimi i Kapitullit 24 (Drejtësia, Liria, Siguria)

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA). Kjo Dëftesë mbi Progresin

Dëftesa_Vlerësimi i Kapitullit 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore)

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA). Kjo Dëftesë mbi Progresin

Dëftesa_Vlerësimi i Kriterit Politik 2022-2023

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA). Kjo Dëftesë mbi Progresin

Raport Vlerësimi “Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të OSHC-ve në Shqipëri” 2022

Ky vlerësim u realizua nga Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri dhe synon të identifikojë nevojat aktuale të organizatave për rritje kapacitetesh në fushën e manaxhimit organizativ, qendrueshmërisë financiare, pjesëmarrjes në politikëbërje dhe procesit të integrimit Evropian. Nevojat e identifikuara do të shërbejnë si bazë për zhvillimin e programeve të ardhshme për rritje

Java e Shoqërisë Civile 2023 – Përmbledhje

Për të dytin vit radhazi, Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri në partneritet me aktorë të shoqërisë civile në mbarë vendin, organizuan Javën e Shoqërisë Civile 2023, një seri eventesh dhe hapësirë promovimi tematike, dedikuar punës dhe veprimtarisë së organizatave dhe aktivistëve të shoqërisë civile në vend. Java krijon mundësi

Statusi i Ndërmarrjes Sociale: Pikëpyetjet dhe mundësitë për ndryshim

Sipërmarrja sociale luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin socio-ekonomik të shoqërisë, duke ofruar mundësi për integrimin dhe përmirësimin e jetesës së komunitetit. Në Shqipëri, rëndësia e sipërmarrjeve sociale është kuptuar që herët pasi format e para të sipërmarrjes sociale e kanë filluar aktivitetin  e tyre para viteve 2000, si pjesë e aktiviteteve të projekteve

Dëftesa_Vlerësimi i Kapitullit 24 (Drejtësia, Liria, Siguria)

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA). Kjo Dëftesë mbi Progresin

Dëftesa_Vlerësimi i Kapitullit 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore)

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA). Kjo Dëftesë mbi Progresin

Dëftesa_Vlerësimi i Kriterit Politik

Komisioni Europian (KE) monitoron progresin dhe nivelin e përgatitjes së Shqipërisë në përmbushjen e kërkesave të anëtarësimit mbi një bazë vjetore. Vendi po punon për transpozimin e Acquis sipas Planit Kombëtar të Integrimit Europian (PKIE) i cili shërben si mjet për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA). Kjo Dëftesë mbi Progresin