Thirrje për pjesëmarrje në programin e trajnimit “Manaxhimi dhe monitorimi i granteve”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile hap thirrjen për pjesëmarrje në programin e trajnimit “Manaxhimi dhe monitorimi i granteve”. Në kuadër të punës së saj për fuqizimin e kapaciteteve të sektorit jofitimprurës si dhe në përgjigje të kërkesave nga OSHC-të, Qendra Kombëtare Burimore ka dizenjuar një program të dedikuar trajnimi për rritjen e kapaciteteve të

Thirrje për Projekt-Propozime nga Komisioni Evropian

Forcimi i partneriteteve për të avancuar ofrimin e shërbimeve sociale, punësimin dhe aftësitë gjithëpërfshirëse në Shqipëri/IPA 2019/ Faza II Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit për Zhvillimin Rural Objektivi i përgjithshëm i kësaj Thirrje për Propozime është: të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të nivelit vendor dhe qendror për të krijuar dhe ofruar shërbime të kujdesit

Konsultim Publik me Organizatat e Shoqërisë Civile mbi përgatitjen e Programit të Shoqërisë Civile dhe Medias 2024-2025

Delegacioni i BE-së në Shqipëri dëshiron të konsultohet me OSHC-të mbi nevojat e shoqërisë civile dhe Medias në Shqipëri. Si më poshtë disa pyetje udhëzuese për kontributet tuaja: Sipas mendimit tuaj, cilët janë sektorët prioritarë apo temat e rëndësishme që duhet të përfshihen në thirrjet e ardhshme për propozime të Programit IPA për Shoqërinë Civile

Hapen aplikimet për “AKADEMIA E OJF-ve 2023”

Akademia e OJF-ve është një program i përvitshëm, zbatuar nga Partnerët Shqipëri, i cili kontribuon në rritjen e kapaciteteve të përfaqësuesve të OJF-ve në nivele ekzekutive dhe manaxheriale mbi çështje të zhvillimit dhe manaxhimit organizativ, qëndrueshmërisë financiare, advokimit për çështje të interesit të përbashkët, forcimit të bashkëpunimit ndërsektorial etj. Që prej 2015, vit në të

Analiza vjetore nga BCSDN: Shoqëria Civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi në Realitetin e Ri Gjeopolitik

Për të 13-in vit radhazi, Balkan Civil Society Development Network ka përgatitur një analizë të Paketës vjetore të Zgjerimit të Komisionit Evropian 2022, duke vlerësuar progresin e bërë në fushën e zhvillimit të shoqërisë civile dhe dialogut me institucionet publike në vendet e Zgjerimit kundrejt Matricës së Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë

Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE – përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave

Workshopi i organizuar në Tiranë, është i pari i nje serie workshopesh që do të organizohen në të gjithë vendin nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile. Synimi i workshopeve është informimi i OSHC-ve mbi procesin e negociatave, strukturat negociuese dhe mundësitë për përfshirje të OSHC-ve në procesin e negociatave.

Forumi i OJF-ve “Përgjegjshmëria e OJF-ve në Bashkëpunimin për Zhvillim Efektiv”

Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Qendra Kombëtare Burimore për  Shoqërinë Civile në Shqipëri, kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të merrni pjesë në Forumin “Përgjegjshmëria e OJF-ve në Bashkëpunimin për Zhvillim Efektiv”, i cili do të organizohet në dt. 7 tetor, ora 9:00 – 14:00, në Hotel Tirana International, salla Classic. Forumi është organizuar në dy sesione: Sesioni

Anëtarësisë së Kodit të Standardeve për OJFtë në Shqipëri i bashkohen anëtarë të rinj!

Anëtarësia e Kodit vazhdon të zgjerohet me anëtarë të rinj! Muajtë e fundit, Qendra psiko – sociale “Vatra”, COSV në Shqipëri, Forumi i Gruas Elbasan, Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën – (SHKEJ) dhe Fondacionit “Fryma e Dashurisë” – Diakonia Agapes, kanë shprehur vullnetin e tyre për t’u anëtarësuar në Kodin e Standardeve për OJF-të dhe

Mbi Monitorimin e Udhërrëfyesit për një Mjedis Mundësues për Shoqërinë Civile

Më datë 22 Qershor 2022 u zhvillua mbledhja e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile. Të pranishëm në mbledhje, përveç anëtarëve të KKSHC dhe të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) që luan rolin e Sekretariatit të KKSHC, ishin edhe përfaqësues të katër organizatave që kishin shprehur interes të ndiqnin takimin, mes tyre dhe përfaqësues

Thirrje për shprehje interesi – Programi i asistencës – Për rrjetet, koalicionet dhe grupimet e organizatave të shoqërisë civile

Programi i asistencës Për rrjetet, koalicionet dhe grupimet e organizatave të shoqërisë civile   Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri ftojnë të gjitha rrjetet, koalicionet dhe grupimet lokale apo kombëtare të OSHC-ve të cilat janë të interesuara për të punuar bashkërisht në adresimin e çështjeve në nivel vendor apo qendror,